• Nieuwbouw en verkeersproef Oppenheimstraat

Nieuwbouw en verkeersproef Oppenheimstraat

In het voorjaar van 2013 werd duidelijk dat er plannen zijn voor een nieuwbouwproject op de plaats van de voormalige St. Josephschool aan de Oppenheimstraat.
Wij zien uw reactie in het onderstaande reactievenster graag tegemoet.

Het bouwplan tweede fase in het kort :
Het bouwplan aan de Oppenheimstraat moet ruimte bieden aan een stapeling van maatschappelijke functies. Kinderopvang, een extra gymzaal, BSO, peuterspeelzaal, 27 zorgappartementen en een activiteitencentrum. Om deze veelheid aan functies onder te brengen in het nieuwe gebouw is het nodig om grenzen, die het bestemmingsplan Zuidelijke Schil voorschrijft, op tal van punten te overschrijden. Dit is niet acceptabel en het gebouw wordt hierdoor te omvangrijk, was de eensluidende conclusie die alle omwonenden bij de eerste presentatie van het ontwerp in april 2013 trokken en die later ook door ook alle politici tijdens het verkiezingsdebat werd onderschreven. De afgelopen periode is er echter – volledig in tegenspraak met deze reacties - een aantal aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd waarbij zelfs nog een bouwvolume is toegevoegd.
Andere belangrijke bezwaren die door bewoners en de Wjkvereniging zijn geuit tegen het plan betreffen niet alleen het gebouw zelf maar vooral ook het verdwijnen van het groene karakter en bedreiging van de leefbaarheid/verkeersveiligheid in onze wijk. Ongeveer vijftien omen zouden voor het nieuwbouwplan moeten worden gekapt en parkeerplaatsen en rijroutes worden aangelegd binnen de als ‘Tuin’ bestemde gronden aan de Oppenheimstraat- en Burggravenlaanzijde. Een ander groot punt van zorg is het extra verkeer en de gevaarlijk kruisende verkeersstromen (tussen voetgangers, fietsers en auto’s) die in en rond de Oppenheimstraat ontstaan als gevolg van de vele nieuwe functies. Het is een feit dat dat de verschillende onderdelen van het plan (zorg, BSO en gymzaal) weer extra verkeer aan zullen trekken, terwijl de Oppenheimstraat bij het in- en uitgaan van de Josephschool (en ook buiten de schooltijden door het verkeer dat de sportverenigingen aantrekken) nu al overbelast is.