Algemene Ledenvergadering woensdag 27 maart


Op woensdag 27 maart is de Algemene ledenvergadering van de wijkvereniging.
- Locatie: Vredeskerk
Van Vollenhovenkade 24
- Datum: 27 maart 2018
- Aanvang: 20.00 uur

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018 (over het jaar 2017): ter goedkeuring
4. Jaarverslag 2018: ter kennisname
5. Financieel jaarverslag 2018
6. Begroting 2019
7. Verkiezing kascommissie en decharge bestuur
8. Jaarplan 2019
9. Statutenwijziging:

  • Betreft invoering mogelijkheid elektronisch oproepen voor ALV
  • Betreft uitwerking werkwijze bestuur van de Vereniging
10. Bestuursverkiezing
  • Aftreden Regine Scholten, Astrid van Eerden, Monica Wigman
  • Benoeming nieuwe bestuursleden
11.     Rondvraag en Sluiting

De voorgenomen wijzigingen in de statuten liggen ter inzage op het secretariaat aan De Goejestraat 31, 2313 NT te Leiden en zijn tevens aan te vragen via secretaris@profburgwijk.nl.

De overige vergaderstukken zijn te downloaden via onderstaande links