• Aanpassing onderzoek haalbaarheid Hockey Park Roomburg en De Vliet

Aanpassing onderzoek haalbaarheid Hockey Park Roomburg en De Vliet

31 mei 2019. Collegebesluit tot aanpassing van het haalbaarheidsonderzoek Hockey Park Roomburg en De Vliet.

Donderdagochtend, 31 mei, lichtte wethouder Paul Dirkse (Onderwijs, Jeugd en Financiën) de Wijkvereniging in over ontwikkelingen rond De Vliet, die impact hebben op het Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Hockey waartoe het vorige college op 20 maart 2018 had besloten. Bij dit haalbaarheidsonderzoek zouden Sportpark De Vliet en Park Roomburg worden betrokken.

Te weinig ruimte
Kort gezegd komt de boodschap van de wethouder Dirkse erop neer dat Hockey niet naar De Vliet kan verhuizen, omdat daar te weinig ruimte zou zijn voor vier velden. Volgens de wethouder is het college tot dit inzicht gekomen, omdat er nu meer zicht is op de eisen in verband met de waterhuishouding, parkeerissues, behoud van groen (de bomenrij tussen de ligweide en het te bouwen complex) en vluchtroutes voor calamiteitendiensten. Dit collegebesluit leidt ertoe dat het Haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Hockey zoals dat nu zal gaan worden uitgevoerd, zich tot Park Roomburg zal beperken. De raadscommissie Onderwijs & Samenleving vergadert hier op donderdag 14 juni over en de gemeenteraad behandelt het op donderdag 21 juni.

Verrast
Namens de Wijkvereniging hebben wij laten weten nogal verrast te zijn door dit collegebesluit, omdat het haalbaarheidsonderzoek waartoe het vorige College in maart heeft besloten, juist bedoeld was om zowel de mogelijkheden voor Hockey bij ons in de wijk als op sportpark De Vliet te onderzoeken. En nu blijkt de beslissing over sportpark de Vliet al te zijn genomen. Wat ons betreft verdient dit proces bepaald geen schoonheidsprijs.

Wat betekent dit oor de wijk
Wij hebben gevraagd wat dit voor onze wijk betekent. Betekent dit bijvoorbeeld dat nu De Vliet als alternatief wegvalt, er sowieso binnen onze wijk uitbreidingsmogelijkheden voor Hockey moeten worden gevonden?
De Wethouder gaf aan dat het haalbaarheidsonderzoek dat nu plaats zal gaan vinden, juist verricht wordt om te onderzoeken of uitbreiding binnen de wijk redelijk en haalbaar is. De conclusie uit het haalbaarheidsonderzoek kan volgens de wethouder zijn dat uitbreiding binnen de wijk mogelijk is, maar ook dat uitbreiding in de wijk niet mogelijk is en dat ruimte elders in de stad moet worden gevonden. De wethouder gaf aan dat er ook sporten zijn die minder goed lopen dan hockey en wellicht zou bij die faciliteiten dan ruimte kunnen worden gevonden indien uitbreiding in de wijk geen reële optie zou zijn.

Wij hebben hem ook gevraagd, of Sportpark De Vliet in beeld blijft voor een scenario waarbij slechts een deel van het aantal gewenste hockeyvelden daarheen zou verhuizen.
De wethouder gaf aan dit scenario niet op voorhand uit te sluiten.

Als Wijkvereniging hebben wij gezegd dat de visies over Park Roomburg binnen de wijk uiteenlopen en dat het collegebesluit van afgelopen dinsdag bij bewoners de indruk zou kunnen wekken dat het college vooral ‘de oren laat hangen’ naar de wensen van Hockey.
Volgens de Wethouder is dat niet het geval en dient het nu te volgen haalbaarheidsonderzoek er juist toe om alle belangen, juist ook die van de bewoners, te horen en in overweging te nemen.

Als Wijkvereniging hebben wij op 25 april 2018 en 23 mei 2018 sessies georganiseerd om in de rol van procesbeleider de diverse groepen belanghebbenden in onze wijk bij Park Roomburg (o.a. Verenigingen van Eigenaren, Vrienden van het Roomburgerpark, Hockey, Tennis, buurtbewoners, ’t Kasteel, bewoners Hazewinkelstraat) bij elkaar te brengen om visies en ideeën over Park Roomburg uit te wisselen en te onderzoeken of en waar er raakvlakken liggen.
Een vervolgsessie staat gepland voor 13 juni 2018. Daarbij zullen de nieuwe plannen van het college zeker een rol spelen.