• Bouwen rond station Leiden Lammenschans

Bouwen rond station Leiden Lammenschans

In het gebied rond het station Leiden Lammenschans vinden grootschalige bouwactiviteiten plaats. Hierbij een overzicht in vogelvlucht van de lopende en geplande ontwikkelingen (maart 2016).
Wij zien uw reactie in het onderstaande reactievenster graag tegemoet.

(Y)OURS: het studenten/starters huisvestingscomplex. Het is de bedoeling dat dit een aantal geschakelde woontorens wordt met ruim zeshonderd huur-/koop-woningen in een ‘campus’achtige setting voor ca. 1900 bewoners . Ruim de helft van deze woningen is inmiddels al opgeleverd.

Bètaplein: Het Bètaplein is het toegangs- en recreatieplein dat direct achter het ROC-gebouw ligt met de toegang vanaf de Lammenschansweg. Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan (2014) voor dit plein werden veel bezwaren ingediend die met name gingen over het aantal en omvang van de toegestane evenementen. Ook de Wijkvereniging heeft aan de gemeente gevraagd om inperking. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke versobering in de vastgestelde evenementenregeling voor het Bètaplein. Het plein is inmiddels grotendeels ingericht.

Woontoren Bètaplein (voorheen: Greentower): de woontoren Bètaplein is de (in het oorspronkelijk ontwerp zeventig meter hoge) geplande woontoren met de ernaast liggende grote parkeergarage naast het ROC. Een aantal wijkbewoners richtte al begin 2014 het Comité ’Nee Tegen De Toren’ op en voert intensief actie tegen de toren, onder meer door zelf aanpassingen aan de toren voor te stellen, een eigen bouwvariant voor te leggen en te overleggen met de wethouder en de projectontwikkelaar. Naar aanleiding hiervan en de vele bezwaren van onder meer de Wijkvereniging tegen de plannen, is het ontwerp van de woontoren in 2015 aangepast. Zo is de toren verlaagd naar 58 meter. In deze woontoren komt een groot aantal appartementen, deze zijn echter in het wat grotere/luxere segment dan in het (Y)OURS complex. De vergunningenprocedure voor de bouw van de woontoren is grotendeels afgerond en de bouw zal naar verwachting in de loop van 2016 starten.

Meer informatie over de bovengenoemde projecten kunt u terugvinden via de website van de gemeente (via bijgevoegde link)
Appartementencomplex Ananasweg/Lammenschansweg: Recht tegenover het ROC en de toegang tot het Bètaplein is aan de overzijde van de Lammenschansweg op het voormalige veilingterrein nóg een grootschalig bouwproject in voorbereiding. Op 9 maart werd door de gemeente en projectontwikkelaar een uitgebreide inloop presentatie (video-animaties, maquettes, bezonningsstudies etc.) voor omwonenden gehouden over deze geplande nieuwbouw aan de Ananasweg/Lammenschansweg.

Het gaat ook hier om groot bouwproject - een rechthoek met verschillende geschakelde woontorens, variërend in hoogte van circa dertig tot zestig meter. De zestig meter hoge toren staat direct aan de ventweg/Lammenschansweg-zijde, in een denkbeeldig door te trekken rechte lijn tegenover (de even hoge) geplande woontoren Bètaplein (zie toelichting hierboven).
In totaal komen er circa driehonderd (met name kleinere driekamer)koop- appartementen, (gemiddeld met circa negentig m2 net wat groter dan in het (Y)OURS-complex bij het ROC), waarvan het grootste deel bedoeld is voor starters, jonge gezinnen en ouderen.

Verkeer: Het grootschalige appartementencomplex vraagt ook om aanvullende verkeersmaatregelen op de Lammenschansweg: er komen twee rotondes op de Lammenschansweg, een ter hoogte van de Koninginnelaan en een ter hoogte van de Tomatenstraat, zodat het in- en uitvoegen naar de ventweg waarlangs het appartementencomplex (plus de parkeerplekken ) kunnen worden bereikt, beter verloopt.
Voor dit project is nog een forse aanpassing van met name de toegestane bouwhoogtes van het geldende bestemmingsplan nodig. De gemeente start hiervoor naar verwachting in mei de procedure.

Meer informatie over de bovengenoemde projecten kunt u terugvinden op de site van de projectontwikkelaar (de Raad wonen) (zie bijgevoegde link)