• Greentower

Greentower

De gemeente Leiden heeft in februari 2014 het voorontwerp bestemmingsplan Greentower ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een multifunctionele toren (de zogenaamde 'Greentower') en een bijbehorende parkeergarage, op een deel van de huidige kantorenlocatie Kanaalpark, grenzend aan het ROC Lammenschansplein/ Betaplein. De Greentower zal ruimte bieden aan woningen, onderwijsvoorzieningen, parkeergarage / fietsenstallingen en commerciële functies.

Greentower verlaagd
Naar aanleiding van de vele bezwaren tegen het dit voorjaar gepubliceerde voorontwerp-bestemmingsplan, dat de bouw van een 70 meter hoge woontoren (de “Greentower”) naast het ROC beoogd mogelijk te maken, hebben de gemeente Leiden, de ontwikkelaar en de architect het ontwerp van de woontoren aangepast. De belangrijkste aanpassing is dat de woontoren is verlaagd. Ten opzichte van het oorspronkelijk ontwerp is de toren 12 meter lager geworden. Een ander positieve aanpassing is dat de zijgevel van de toren enkele meters opschuift, waardoor de toren iets verder van onze wijk af komt te staan.

De Greentower is een multifunctionele toren, die ruimte zal bieden aan woningen, onderwijsvoorzieningen en commerciële functies. Daarnaast maakt het bestemmingsplan Greentower de realisatie van een multimodale parkeergarage langs de spoordijk mogelijk. De garage biedt enerzijds een permanente oplossing voor het fiets- en brommerparkeren vanuit het ROC en Da Vinci College, zodat de stallingen op het Bètaplein zelf kunnen verdwijnen. Daarnaast voorziet de garage in de parkeerbehoefte van de bewoners van de Greentower.

Op woensdag 5 november organiseerde de gemeente een inloopavond over de Greentower. Hier werd onder andere een maquette getoond van het nieuwe ontwerp. Naast het verschil in hoogte was opvallend dat de Greentower ook een andere uitstraling heeft gekregen. Was de toren eerst wit, in het nieuwe ontwerp sluit de kleur van de toren beter aan op de woningen in onze wijk, zie hier de aanpassingen. Deze architectonische verbetering zijn ook het resultaat van de ingediende bezwaren.
De wijkvereniging heeft in april van dit jaar een uitgebreide inspraakreactie ingediend op het voorontwerpbestemmingsplan Greentower. Het belangrijkste bezwaar destijds was dat de Greentower te veel impact zal hebben op de professoren en burgemeesterswijk vanwege de ligging op korte afstand van de spoordijk en de hoogte van 70 meter.
Het nieuwe ontwerp is een stuk ‘vriendelijker’ en een grote stap in de goede richting. Het feit blijft wel dat de Greentower zo’n 8 meter hoger is dan het hoogste punt van het ROC gebouw aan de Lammenschansweg. In een groot deel van de professorenwijk zal de toren dus zichtbaar blijven.
Een aantal betrokken omwonenden heeft het Comité’ Nee Tegen De Toren’ opgericht en voert actie tegen de toren. Op hun facebook pagina (https://www.facebook.com/neetegendetoren) is veel achtergrond informatie over het project te vinden.
Het aangepaste bouwplan wordt nu vertaald naar een ontwerpbestemmingsplan dat naar verwachting eind november klaar is en begin december ter inzage wordt gelegd voor het indienen van zienswijzen. Belanghebbenden die zich niet in het aangepaste ontwerp kunnen vinden hebben dan 6 weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Ook als u geen inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan heeft ingediend kunt u toch een zienswijze indienen.

Bètaplein
De wijkvereniging heeft sterke aanwijzingen dat de gemeente voornemens is om belangrijke wijzigingen door te voeren t.o.v. het (ontwerp) bestemmingsplan van het Bètaplein en de bijbehorende evenementenregeling. De wijzigingen betreffen een substantiële afname van het maximale aantal toegestane bezoekers per evenement, maar ook het aantal evenementen zal worden teruggebracht.
Met het ontwerpbestemmingsplan Bètaplein, dat het college op 21 januari 2014 ter inzage heeft gelegd, wordt het volgende beoogd:
- het doortrekken van het Bètaplein naar de Lammenschansweg mogelijk te maken (hiervoor moet het bedrijfspand met de Fordgarage verplaatst worden), zodat een groot, stedelijk plein ontstaat als ‘poort’ naar het ROC-Lammenschans en de toekomstige studentencampus Yours/ De Leidse Schans en om;
- op het plein horecaterrassen en evenementen (9x per jaar) toe te staan.

De wijkvereniging heeft in contacten met de gemeente aangegeven dat zij de bezwaren van omwonenden onderschrijft en gevraagd om een inperking van het aantal jaarlijkse toegestane evenementen en/of een reductie van de maximum toegestane zwaartecategorie / geluidscategorie van deze evenementen. Daarnaast is het element van verkeersveiligheid en parkeerproblematiek, die ook onze wijk zal raken bij grootschalige evenementen met veel bezoekers, aan de orde gesteld.

Het ziet er naar uit dat de gemeente heeft geluisterd naar de bezwaren van omwonenden en de evenementenregeling behoorlijk gaat versoberen. We weten echter pas definitief of onze aanwijzingen kloppen als de gemeente de beantwoording van de zienswijzen vrijgeeft. In de volgende wijkkrant zullen we naar verwachting hierover meer kunnen melden.