• ALV Prof-Burgwijk 12 april 2022 ALV Prof-Burgwijk 12 april 2022. (Foto Monica Wigman)

ALV Prof-Burgwijk 12 april 2022

13-4-2022 | Op dinsdag 12 april vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats van de Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk. Voor het eerst in twee jaar weer in levende lijve. In de aula gaven 22 leden acte de présence. Niet veel als je bedenkt dat de vereniging zo’n 900 leden telt.

Uiteraard kwamen de jaarlijks terugkerende punten aan de orde zoals het verslag van de vorige ALV en het jaarverslag. De kascommissie sprak haar tevredenheid uit over de financiële verslaglegging en de begroting en zei vertrouwen te hebben in de huidige penningmeester Loes van der Hulst.

Discussie
Een levendige discussie ontstond bij de bespreking van het rapport dat vorig jaar is opgesteld door een werkgroep onder leiding van Ellen Berends. In dit rapport doet de werkgroep een aantal aanbevelingen over hoe het bestuur de belangenbehartiging van de vereniging kan professionaliseren. De twee belangrijkste aanbevelingen betreffen het aanscherpen van de communicatie over issues en het aangaan van een dialoog met de wijk. Het bestuur is dankbaar voor het werk van de commissie, wil aan de slag met de aanbevelingen maar stelt ook dat het huidige bestuur dit niet alleen kan oppakken. Uiteindelijk is het voorstel aangenomen dat er een vervolggesprek wordt georganiseerd met de opstellers en geïnterviewden. Op basis daarvan wordt een prioritering opgesteld en concretisering van de aanpak besproken. In het najaar organiseert het bestuur een extra ALV om de voortgang te delen met de verenigingsleden.

Oproep
Wilt u ook meepraten over belangenbehartiging door de wijkvereniging? Meld u dan aan via secretaris@profburgwijk.nl. U krijgt dan ook een uitnodiging zodra dit gesprek gepland is.