• Elleboogje voor de nieuwe voorzitter Han van Overbeeke (l) (foto RBF)
  • Ruim dertig leden bezochten de ALV (foto RBF)
  • Afscheid en bedankje door Cris van Voorden van Joop van Pijkeren (foto RBF)
  • Karin Jansen sprak Monica Wigman toe die terug treedt om zich volledig als hoofdredacteur te richten op de Wijkkrant (foto RBF)
  • Jackelien Kuntz is de nieuwe secretaris van de PBW (foto RBF)
  • Karin Verbake gaat zich als bestuurslid met een aantal wijkissues bezighouden (foto RBF)
  • Bob Goulooze heeft als bestuurslid de communicatie in zijn portefeuille (foto RBF)
  • Maarten Stoffers praatte de leden over duurzaamheid in de wijk en onder andere zijn rol daarin (foto RBF)

Goed bezochte Algemene ledenvergadering

16-7-2020 | Op de dag dat de Fransen de bestorming van de Bastille herdenken, vond de uitgestelde ALV van onze vereniging plaats in het Bonaventura college. Waarnemend voorzitter Chris van Voorden opende de vergadering, waarbij circa dertig leden aanwezig waren. Van Voorden roemde de samenwerking met de scheidende bestuursleden Joop van Pijkeren en Monica Wigman.

Na de reguliere goedkeuringen van notulen en jaarverslag, gaf penningmeester Karin Jansen inzicht in de besteding van de beschikbare gelden. Ook 2019 heeft per saldo een klein overschot op de jaarrekening opgeleverd. De begroting 2020 is als gevolg van corona wat anders dan voorgaande jaren. Jansen gaf een korte toelichting op de door de kascontrolecommissie goedgekeurde jaarrekening. Haar oordeel is dat de PBW-vereniging een financieel gezond wijkorgaan is en dat ook zal blijven. Zeker als alle leden hun contributie betalen.

Bestuur
Personele wisselingen waren al eerder aangekondigd en zijn nu door de ALV bekrachtigd. Daarmee is het PBWbestuur weer compleet: een nieuwe voorzitter Han van Overbeeke en secretaris Jackelien Kuntz.  Karin Verbaken en Bob Goulooze houden zich respectievelijk bezig met wijk issues en communicatie.

Jaarplan
De nieuwe voorzitter vertelde over het jaarplan 2020 en ging in op vragen over de positie van de PBW. Het is voor de wijkvereniging neemt vaak lastig zelf stelling te nemen in diverse issues, vanwege de verdeeldheid die de wijk kenmerkt. De vereniging wil proberen bij te dragen de dialoog in de wijk gaande te houden. Daarnaast wil het bestuur kijken of de procedures rond de issues correct zijn gevolgd en wil het de gemeente aanspreken op participatie. Daarbij zal aansluiting worden gezocht bij andere wijkverenigingen.