Financiële positie gemeente Leiden

7 juli 2020 | In de lokale media is recent behoorlijk veel aandacht geweest voor een flink tekort op de begroting van de gemeente Leiden. In de kaderbrief geeft de gemeente aan hoe de financiën weer op orde te willen krijgen. Een issue dat de hele stad raakt, en dus ook onze wijk.

Op de website van de gemeenteraad wordt uitgelegd hoe de gemeente zich verantwoord voor financiën van het afgelopen jaar (jaarstukken) en hoe vooruit wordt gekeken naar het komend jaar (kadernota of kaderbrief). Zie Behandeling jaarstukken en kadernota.

In de kadernota legt de gemeente uit hoe de situatie van het tekort is ontstaan. Een ruwe samenvatting luidt: minder inkomsten, meer uitgaven met name in het sociale domein, en de gevolgen van corona. Leiden staat daarin niet alleen. Dat neemt niet weg dat de gemeente financieel moet bijsturen. In de kaderbrief worden de keuzes daarvoor benoemd: geen lastenverhoging en voortzetting van eerder geplande investeringen. De opgaven voor de gemeente blijven immers bestaan: duurzaam wonen en mobiliteit, vergroening, klimaat en gezondheid. Ook is er een paragraaf met beleidsactiviteiten, waarvan de wens is die van financiering te voorzien. Om dat allemaal te realiseren moet 3,3 miljoen structureel bijgestuurd worden.
Ambitieus
Een ambitieus plan dat met de gemeenteraad wordt besproken. In de raadsvergadering van 16 juli zijn de ‘algemene beschouwingen’, daarna zijn er besprekingen in de raadscommissies. Op 17 september is de behandeling  van de stukken in de gemeenteraad.
Gevolg
Een van de kleinere gevolgen voor de wijk is het voornemen de vijfde wijkregisseur niet te verlengen. De afstand tussen de wijk en de gemeente wordt daardoor een stukje groter.

Wij volgen de beraadslagingen over dit thema.
Bestuur PBW