• Foto: Frans Hoek

Update Wijksportpark Roomburg: Nieuw participatietraject gestart

26-11-2019 | Op 12 november stelde het college van b&w de Participatieleidraad inrichtingsvoorstel wijksportpark Roomburgerpark vast. Op basis van deze leidraad wordt een nieuw participatietraject gestart. Bewoners en bij het park betrokken partijen wordt gevraagd hieraan deel te nemen.

Het college keeg op 20 juni 2019 van de gemeenteraad de opdracht om in co-productie met een representatief samengestelde groep een inrichtingsvoorstel voor een wijksportpark op te stellen.
Het gaat om het gebied tussen de Lorentzkade, Burggravenlaan, Meijerskade en Kanaalweg.

De Vereniging Professoren en Burgemeesterswijk is een van de deelnemers in de participatieronde. Het bestuur van de wijkvereniging zal in de contacten met de gemeente benadrukken dat bij de uitvoering van het amendement en motie de co-creatie met betrokkenen een belangrijk onderdeel was. Ook mist het bestuur in de leidraad de expliciete vermelding dat een groter gebied dan het huidige park in ogenschouw genomen zal worden.
Daarnaast zal het bestuur aandacht vragen voor de keuze van bewoners in de samenstelling van de werkgroep, daarover bestaat nu nog onduidelijkheid.
Ten slotte hoopt het bestuur dat de poging van de gemeente een serieuze kans krijgt, die leidt tot een constructieve dialoog. Omdat naar de mening van het bestuur deze kwestie alleen op die manier tot een bevredigende oplossing kan komen.

U kunt alle stukken van de gemeente over de nieuwe opzet van de participatie over het Roomburgerpark uiteraard op de website van de gemeente zelf vinden. Wij geven hieronder een samenvatting van de participatieleidraad. (u vindt de leidraard ook in de link onder dit berich.)
a. Het onderwerp van participatie
Opstellen van een inrichtingsvoorstel op te stellen voor een wijksportpark in het gebied tussen de Lorentzkade, Burggravenlaan, Meijerskade en Kanaalweg.
b. Het doel van participatie:
Peilen en zo mogelijk het genereren van draagvlak in de definitie- en ontwerpfase.
c. Kaders waarbinnen de participatie plaatsvindt:
Contourenplan buitensportaccomodaties, op basis van het raadsbesluit over dit visiedocument heeft het college een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden van een wijksportpark waarbij de Leidse Hockey Club Roomburg wordt gefaciliteerd in haar uitbreidingsbehoefte. Bij de behandeling van dit haalbaarheidsonderzoek heeft de gemeenteraad kaders gesteld en richting gegeven voor een verdere uitwerking om tot een inrichtingsvoorstel te komen. Naast de vaststelling van het raadsvoorstel is een amendement en een motie aangenomen.

Het amendement roept op om een inrichtingsvoorstel voor een wijksportpark op te stellen voor het gebied tussen de Lorentzkade, Burggravenlaan, Meijerskade en Kanaalweg. De opgave is om een extra multifunctioneel hockeyveld te realiseren. Daarbij gelden de volgende ambitieuze kader stellende punten:
1. Biodiversiteit en ecologische waarden worden aantoonbaar uitgebreid.
2. Klimaatadaptatie van het gebied wordt aantoonbaar verbeterd.
3. De mogelijkheid tot ongeorganiseerde sport wordt uitgebreid.
4. De potentie van de maatschappelijke rol van de sportverenigingen kan uitgebreid worden.
5. De ongestoordheid/prettige parkbeleving blijft tenminste gelijk, of wordt verbeterd.
6. De tennisclub en de kwaliteit en grootte van de speeltuin in het gebied blijven gehandhaafd, als waardevolle onderdelen binnen de visie van een wijksportpark, en
7. de recreatieve functies van het bestaande park worden overgenomen in het nieuwe wijksportpark, en
8. de mogelijkheden tot cofinanciering worden op hoofdlijnen in kaart gebracht, en
9. financiering vanuit de gemeente wordt niet enkel uit het sportbudget gehaald.

In de motie (zie bijlage M:190039/01), die richtinggevend is, wordt verzocht om te onderzoeken of een minimale variant voor het inrichtingsvoorstel mogelijk is waarbij:

de kosten voor de inrichting van het park zo beperkt mogelijk worden gehouden;
een extra hockeyveld wordt ingepast op het huidige trapveldje;
de speeltuin op de huidige plek, in de huidige staat, behouden kan blijven;
parkeren wordt verplaatst van de Van Vollenhovenkade naar de Kanaalweg;
extra (voetgangers) doorgangen tussen de sportparken van de hockey en de tennis en het park gecreëerd worden, zodat het open karakter van het park verbetert.

d. De schaal waarop participatie betrekking heeft
Een representatief, door de gemeente, samen te stellen groep, uit betrokken partijen bij het Roomburgerpark (Leidse Hockey Club Roomburg, Tennisclub Roomburg; Lorentzschool, Speeltuinvereniging de Speelschans, Vrienden van het Roomburgerpark) en bewoners in de directe omgeving.
e. Deelnemers van de werkgroep
Het gaat om maximaal 15 deelnemers, 10 bewoners en 5 deelnemers van georganiseerde partijen. Over de wijze waarop de bewoners worden aangewezen zijn voorstellen gedaan.
f. Tijdstip en wijze van inbreng
De inbreng wordt in korte tijd verzameld daartoe is een tijdpad opgesteld dat mikt op besluitvorming rond de zomer van 2020. Een mix aan middelen om informatie te vergaren wordt ingezet, onder andere een e-participatietool. Daarnaast zijn interviews (1 interview per organisatie) voorzien met belangengroepen, wijkverenigingen en meer indirect betrokken partijen: Basisscholen St. Joseph en Joppensz; Kinderopvang ’t Kasteel; Bomenbond; Vereniging Milieudefensie Leiden; Wijkvereniging Professoren en Burgemeesterswijk; Ouderencontact Professorenwijk)
Het proces en tijdpad zijn in de leidraad beschreven
g. De wijze en het tijdstip waarop burgemeester en wethouders reageren
Het inrichtingsvoorstel wordt als eerste aan het college van burgemeesters en wethouders aangeboden. Het college legt vervolgens haar advies ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De verwachting is dat dit voor de zomer van 2020 kan plaatsvinden.