Rumoerige, drukbezochte bewonersavond tijdelijke woningen Fruinlaan/Verdamstraat

Op 16 december organiseerde de gemeente een bewonersavond over de verplaatsing van de tijdelijke woonvoorziening aan de Sumatrastraat naar de Fruinlaan/Verdamstraat. Het werd een rumoerige, drukbezochte avond. De Wijkvereniging volgt deze ingreep in onze wijk op de voet en houdt u via deze website op de hoogte.
Extra bewonersavond:
- donderdag 19 december
- 20.00 tot 22.00 uur
- Hockeyvereniging Roomburg

Onlangs besloot het college van Burgemeester en Wethouders over een nieuwe locatie voor de 16 tijdelijke woningen die nu aan de Sumatrastraat zijn geplaatst. Het besluit om deze neer te zetten op het veldje aan de Verdamstraat is maandag 10 december door een huis aan huis bericht aan omwonenden kenbaar gemaakt. Helaas is die brief niet door iedereen ontvangen en dat was een belangrijk kritiekpunt van de aanwezigen op het proces en de gemeente. Maar niet het enige.

Gemeente aan het woord
De burgemeester schetste als eerste de aanleiding van de ontstane situatie. De problematiek rond de groeiende vraag naar sociale huurwoningen vormt al enige jaren een opgaaf voor de gemeente. Daarom is in de zoektocht maar oplossingen, gekozen voor mogelijkheden die op korte termijn resultaat kunnen bieden.  Dat geldt ook voor locatie aan de Sumatrastraat. Het was bekend, dat die locatie voor beperkte tijd was. Die periode is nu voorbij, daarom is er de noodzaak tot verplaatsen. 
Wethouderhouder Damen ging in op de bewonersgroep van de woonunits. Twaalf bewoners zitten in de laatste fase van hulpverlening bij stichting De Binnenvest (Dak- en Thuislozenopvang), op weg naar zelfstandig wonen en er zijn vier reguliere huurders. Ook ging zij in op de criteria voor de keuze voor een locatie. Ze noemde naast spreiding nog een algemeen uitgangspunt voor de gemeente: diversiteit in de wijken en de dringende aanbeveling van de gemeenteraad om ook in sterke wijken te zoeken. Op die manier is een groot aantal locaties de revue gepasseerd.
De projectleider van de gemeente lichtte een aantal zaken over de voorgestelde plaatsing van units op de locatie toe. De gekozen opstelling lijkt de meest geschikte, ook vanwege de afstand tot de bestaande woningen. De toehoorders zijn het daar niet mee eens.
De gemeente wil in overleg met een klankbordgroep van omwonenden graag komen tot een inrichtingsplan. Hij geeft aan dat  de omgevingsvergunning zo spoedig mogelijk zal worden aangevraagd. Tegen de aanvraag kan bezwaar worden gemaakt.

Bewoners aan het woord
Twee sprekers voerden namens omwonenden het woord. Zij gaven aan te begrijpen dat de gemeente een keuze moet maken, maar voelen zich door het besluit overvallen, van participatie is geen sprake. Ook vinden zij dat de besluitvorming niet strookt met beleidsuitgangspunten en de toezegging het veld in stand te houden. De gemeente wordt verweten met twee maten te meten, zo is de afstand tot de woningen vergelijkbaar met bij de Valeriusstraat (eerder gekozen plek langs de Vijfmeilaan)  en dat geldt nu niet als argument.

Ten slotte stelden de bewoners vragen bij de tijdelijkheid. Gezegd wordt dat het gaat om 10 jaar, maar de bewoners verwachten dat die periode nog verlengd zal worden. De bewoners geven de gemeente de rode kaart.
De tweede spreker vulde aan dat seniorenwoningen hier niet worden geplaatst omdat het om groen gaat en een speelvoorziening betreft, maar kennelijk geldt dat argument niet voor deze woningen. Hij riep de gemeente op consequent te zijn en te luisteren naar de gemeenteraad: behoud groen, spelen en woongenot van omwonenden.

Vragenronde
Tijdens de vragenronde liepen de gemoederen bij vlagen flink op. Hieronder een korte weergave van de gestelde vragen en de antwoorden van de gemeente.

 • Wat is het adres van de locatie?
  Volgens de gemeente ligt het veld aan de Fruinlaan, volgens veel wijkbewoners aan de Roomburgerlaan. Er zal nogmaals worden gecheckt wat de straatnaam is.
 • Maakt de gemeente gebruik van de kruimelgevallenregeling?
 • Ja dat is het geval, waardoor een verkorte procedure van kracht is (6-8 weken). Voor bezwaar gelden de normale procedures. Dat geldt ook voor planschade. Die laatste is gerelateerd aan duur van de vergunning. Als de duur wordt verlengd, kan opnieuw planschade worden geclaimd. 
 • Andere locaties?
  Gemeenteraad heeft Van der Horstpark genoemd als alternatief, wat is er met die suggestie gebeurd? Die locatie is onderzocht, maar viel af omdat er op die plek teveel groepen gemixt zouden worden. Daardoor zou een onleefbare situatie ontstaan. Daar is geen formele verslaglegging van.  
 • Zijn ook Asserstraat en Vollenhovenkade meegenomen?
  Ja. Verwezen wordt naar de locatiestudie.
 • Kan huisvesting niet in een leegstaand kantoor?
  Het gaat in eerste instantie om mensen een fijne plek te laten wonen en niet om de bestemming van gebouwen.
 • Waarom kan het niet op een afgelegen plek?
  Dat verhoudt zich niet tot de doelgroep, die moet socialiseren. Dat stelt ook eisen aan de locatie, zoals bijvoorbeeld de nabijheid van winkels. B&W staan open voor suggesties voor andere locaties. De gemeente doet dan een QuickScan om de haalbaarheid te toetsen. Binnen de voorgestelde procedure is daar ruimte genoeg voor.
 • Wat is de gedachte achter kijken naar een sterke wijk?
  Het gaat om een evenwichtige spreiding van voorzieningen over de stad.
 • Is het een risico-doelgroep?
  Door een huidige bewoner wordt aangegeven hoe prettig zij daar woont. Vanuit de Binnenvest wordt[mw4]  aangegeven dat de doelgroep wordt gescreend op risico, goed wordt begeleid en dat er op de Sumatrastraat geen problemen zijn. De reactie vanuit de zaal is dat het niet om de doelgroep gaat maar om de woningen.
 • Wat is de planning?
  De gemeente wil tempo maken, omdat de tijd dringt. Maar de gemeente neemt geen onnodige risico’s, daarmee geeft de burgemeester aan dat als er bezwaren rijzen waarbij de argumentatie steekhoudend lijkt, de gemeente nagaat of zij in een procedure onderuit zal gaan.  
 • Waarom kan de bewoners geen tijd worden gegund, zeker rond de jaarwisseling zou dat niet vreemd zijn?
  De burgemeester geeft aan dat er gedurende de procedure ruimte is om alternatieven aan te dragen. Hij wil vasthouden aan een parallel traject.
Extra bijeenkomst
De opkomst  deze avond was groot en het aantal aanmeldingen was nog groter, aanstaande donderdag is daarom een extra bewonersavond gepland. Donderdagavond van 20-22 uur is de extra bijeenkomst bij hockeyvereniging Roomburg.

Bron video: sleutelstad.nl