• Update Roomburgerpark

Update Roomburgerpark

Park Roomburg in de raadsvergadering op 20 juni
Op 20 juni stond Park Roomburg op de agenda van de gemeenteraad. Nadat in de raadsvergadering van 6 juni alle partijen hun mening hadden gegeven over het haalbaarheidsonderzoek zijn in de afgelopen weken de amendementen en moties verder uitgewerkt.
De raad heeft deze avond niet voor uitwerking van één scenario gekozen, maar ingestemd met een gewijzigd voorstel. De wijziging houdt in dat er eerst een inrichtingsvoorstel moet komen voor het Roomburgpark én de directe omgeving, in coproductie met een representatieve groep stakeholders en wijkbewoners. Hieronder vindt u een uitgebreider verslag van de discussies op deze avond.

Wederom veel interesse
De publieke tribune was zoals bij eerder besprekingen over dit onderwerp goed gevuld en alle partijen kregen de gelegenheid hun standpunt, amendementen en moties toe te lichten.

Groenlinks
Groenlinks beet het spits af. GL hecht belang aan groen en sport en de maatschappelijke rol van sportverenigingen, wil de belangen verenigen en heeft daarom in samenwerking met D66, CDA en PS is een amendement opgesteld (Een groen, ontspannen en sportief Roomburgerpark). In dat amendement wordt het raadsvoorstel gewijzigd in een opdracht aan het college om, in coproductie met een representatieve groep stakeholders en wijkbewoners te komen tot een inrichtingsvoorstel. Daarbij is een aantal aanvullende eisen gesteld.
1. Na het tot stand van het inrichtingsvoorstel een evaluatie uit te voeren op de participatie in het gehele traject van haalbaarheidsonderzoek tot en met het inrichtingsvoorstel.
2. Een inrichtingsvoorstel voor het wijksportpark Roomburgerpark en de directe omgeving (het gebied tussen de Lorentzkade, Burggravenlaan, Meijerskade en Kanaalweg). Dat voorstel moet worden opgesteld binnen kaders rond biodiversiteit, klimaatadaptatie, ongeorganiseerde sport, maatschappelijke rol van sportverenigingen, parkbeleving, tennis en speeltuin, recreatieve functies en ten slotte de financiering.
3. (a) Het voorstel dient binnen de genoemd kaders ruimte te bieden aan een extra multifunctioneel hockeyveld in het genoemde gebied wordt ingepast. Daarbij de molenweide ongemoeid te laten en een oplossing te zoeken voor de parkeerproblematiek. (b) Mocht deze inpassing niet lukken, maak dan het voorstel zonder het extra veld.
4. Het sportpark Cronestein wordt behouden en er wordt ingezet op het duurzaam verankeren van het Zoete Land op die locatie.

Het verschil met scenario 1 van het College is gelegen in het beschouwen van het ruimere gebied rond het Roomburgpark, het feit dat groen in dit voorstel wint en de mate van detaillering die duidelijkheid geeft over de invulling en daarmee bijdraagt aan de uitvoering van de oorspronkelijke motie. GL gaf ook aan dat als het niet lukt om een hockeyveld binnen de kaders in te passen, de ontwikkeling van het park zonder extra veld vorm zal krijgen. Bij het bepalen hoe lang het onderzoek mag duren, werd gezegd dat kwaliteit voor snelheid gaat.

VVD
De VVD benadrukte dat HC Roomburg als sinds 2015 behoefte heeft aan meer velden. Het College heeft naar de mening van het VVD een voorstel gedaan waarin voldoende is uitgewerkt dat groen en sport samen kunnen gaan. VVD vroeg daarom nu de keuze te maken voor sport, dus voor uitbreiding van hockeyvelden. VVD diende twee amendementen in: in de uitgangspunten bij het raadsvoorstel wordt het accent gelegd op sport (Durf te kiezen voor sport); en het voorstel alleen de uitbreiding van de hockeyvelden te financieren uit het sportbudget (Samen het wijksportpark financieren).

PvdD
PvdD vond ook dat het tijd is voor een keuze. Maar kiest voor groen en dat betekent dat er dus geen ruimte is uitbreiding van hockeyvelden in het Roomburgpark. De PvdD diende samen met de CU een amendement van die strekking in (Een gezond en duurzaam Roomburgerpark).

CDA
Het CDA streeft naar een evenwichtige keuze voor groen én sport en kiest voor een minimale variant, waarin recht wordt gedaan aan de verschillende belangen maar een aantal zaken alleen met substantiële cofinanciering kan worden gerealiseerd. Deze partij diende een motie in (Onderzoek minimale variant).

Reactie van de wethouder
De wethouder concludeerde wederom dat er zeer verschillend over het onderwerp wordt gedacht, zowel binnen de raad als door inwoners van de wijk. Er is veel werk verzet in de voorbereiding en er ligt naar zijn mening een robuust resultaat op grond waarvan het college een voorkeursscenario heeft kunnen kiezen. De wethouder noemde de kaders uitdagend maar uitvoerbaar. Hij vroeg wel aandacht voor de meetbaarheid van een aantal kaders. Ook vroeg hij aandacht voor punt van co-creatie: want hoe verhoudt co-creatie zich tot het feit dat de meningen diametraal tegenover elkaar staan. Dat levert spanning op.

Stemming en vervolg
Het amendement van GroenLinks en de motie van het CDA worden met ruime meerderheid aangenomen. De overige voorstellen worden met ruime meerderheid verworpen.

Het bestuur van de wijkvereniging is blij dat de raad heeft gekozen voor een bredere blik op het vraagstuk. Zodat het niet alleen om de schijnbare tegenstelling gaat tussen groen en sport in het park zelf, maar ook om de samenhang met vraagstukken en belangen daaromheen. Ook is het bestuur voorzichtig positief over de keuze voor co-creatie met de betrokkenen, al is dat inderdaad ook mogelijk een spanningsbron in de wijk en hangt succes af van de gekozen aanpak. Wij zien de ontwikkelingen met belangstelling tegemoet en blijven daarover informeren.