• Update Roomburgerpark

Update Roomburgerpark

Park roomburg in de raadsvergadering
Op 6 juni stond Park Roomburg op de agenda van de raadscommissie. Nadat vele betrokkenen hun zienswijzen hadden kunnen indienen in mei, lag het onderwerp nu voor aan de leden van de raadscommissie. Het doel van deze bespreking was om met elkaar tot een raadsvoorstel te komen waar vervolgens het college over kan besluiten. Conclusie is dat er een voorstel gaat worden ingediend, maar wel met een amendement en een voorstel voor nader onderzoek.
Enkele leden van het bestuur van de wijkvereniging waren aanwezig bij de vergadering en hebben verslag gedaan van de discussie.

Update Park Roomburg: Hoe verliep de vergadering van de raadscommissie op 6 juni?
Op 6 juni sprak de raadscommissie Onderwijs en Samenleving over de Richtinggevende keuze wijksportpark Roomburgerpark (inhoudelijke behandeling). Doel van de bespreking: komen tot een raadsvoorstel aan het college waarin op basis van een voorkeursscenario richtinggevende kaders worden meegegeven voor het voorbereiden van de definitiefase en het voorbereiden van een daadwerkelijk kaderbesluit. De vergadering mocht zich net als de inspreekavond in mei, verheugen op grote belangstelling op de publieke tribune.
De geplande duur van de bespreking was 45 minuten, maar duurde bijna een uur langer.
De beelden van de vergadering staan hier.


Standpunten
De bespreking startte met een standpuntenronde. De meeste partijen gingen in op de keuze tussen sport en groen. Waarbij die twee elkaar voor een aantal partijen uitsluiten. Sommige partijen vinden (daarom) dat de uitbreiding van de hockeyvelden buiten het de wijk plaats moet vinden.
Een aantal partijen noemt ook de financiële aspecten van de uitwerking in de haalbaarheidsstudie, de teneur is dat een sobere uitvoering de voorkeur verdient. Ook wordt aangekaart dat niet het hele wijksportpark uit het sportbudget gefinancierd zou moeten worden.
Ten slotte noemen veel partijen de wijze waarop de participatie rond het plan heeft uitgepakt en het effect dat dat heeft gesorteerd: Partijen en wijkbewoners voelen zich niet gehoord; en de tweedeling in de discussie en de wijk groen versus sport.
Een aantal partijen geeft aan dat een keuze nu nodig is, en vindt dat de keuze op dit moment ook gemaakt kan worden. Andere pleiten voor verder onderzoek, een partij wil een scenario aan de drie voorgestelde scenario’s uit de haalbaarheidsstudie toevoegen.

Reactie wethouder
Wethouder Paul Dirkse gaf in zijn reactie aan dat hij betreurt dat er een tegenstelling is ontstaan, terwijl naar zijn overtuiging groen en sport samen kunnen gaan, binnen nader vast te stellen kaders. Hij gaf aan dat er een haalbaarheidsonderzoek voorligt, en geen inrichtingsplan (over de inrichting zijn geen uitspraken gedaan). Het principe van een wijksportpark lijkt niet door alle partijen ten volle doorgrond. Het wijksportpark is een onderdeel van de vitale stad. Naast groen en georganiseerde sport, biedt het ook de mogelijkheid voor vele andere activiteiten met maatschappelijk nut. Hij pleitte ervoor om te zoeken naar een compromis.
Aanvullende eisen maken de puzzel niet makkelijker, maar de wethouder zal
opdrachten van de raad oppakken. Rond financiering gaf de wethouder aan dat naast het sportbudget ook cofinanciering en andere bronnen van financiering tot de mogelijkheden behoren.
Ten aanzien van uitbreiding van hockey op een andere locatie, gaf hij aan dat gemaakte keuzes, onder andere voor de ijsbaan bij zwembad De Vliet, die optie blokkeert.

Discussie
De voorzitter stelde drie bespreekpunten vast:
- Is er een voorstel waar de meerderheid zich in kan vinden te formuleren, het huidige voorstel al dan niet aangepast?
- Financiering: moet daar cofinanciering aan worden toegevoegd en de vraag of alles uit het budget Sport moet worden betaald?
- Evaluatie van de participatie.

Een aantal partijen gaf aan een amendement in te zullen dienen: over het toevoegen van een minimalistische variant (hockeyveld op trapveldje, cofinanciering, parkeren naar kanaalweg verplaatsen en speeltuin op huidige plaats houden); en over de wens voor nader onderzoek (kijk rondom het Roomburgpark voor uitbreiding naar groen, biodiversiteit en ecologische waarde). Benoemd wordt dat het kader Financiën en het kader Parkeren ook een relatie hebben met het plan.
De vraag werd gesteld hoe lang extra onderzoek nog duurt, zo lang als nodig om te komen tot een besluit. Er werd gepleit voor tempo. Partijen waren het eens dat er duidelijke kaders moeten zijn voor het vervolg. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat meer groen mogelijk is, maar dat is nog niet concreet uitgewerkt.

Conclusie
Het Raadsvoorstel van het college zal worden ingebracht met:
- een amendement van het CDA voor een minimalistische variant
- een voorstel van GL om niet in te stemmen, maar nader onderzoek uit te voeren.
De wethouder gaf aan een goed beeld te hebben van de benodigde informatie voor verdere besluitvorming. Daarbij gaat het om het Roomburgpark en het gebied eromheen. Hij proeft bij de raad de locatie Cronesteinkade ongemoeid te laten, en vroeg daarbij om richting vanuit de raad. Om de informatie boven tafel te krijgen, moet er dieper worden gekeken naar de inrichting, zonder dat daar al definitieve keuzes voor zijn gemaakt.

Financiering
Partijen zijn het eens dat kosten beperkt moeten blijven, en dat andere vormen van financiering onderzocht moeten worden. Van de wethouder wordt naast de kosten ook inzicht in de dekking daarvan gevraagd. De VVD zal een voorstel indienen dat alleen de kosten voor de uitbreinding met twee hockeyvelden die nu scenario 1 is voorzien uit het budget Sport worden gedekt.

Participatie
Er is gekozen voor een bepaalde vorm van participatie, die is in principe uitgevoerd zoals afgesproken, maar partijen vragen zich af of die vorm achteraf gezien de juiste is geweest.
Duidelijk is dat veel mensen niet blij zijn met hoe de participatie is verlopen.
Partij Sleutelstad overweegt om een motie te komen aangaande evaluatie van de participatie.
PvdD zal mogelijk een eigen voorstel indienen als het in voorstel van GL de participatie niet voldoende wordt geborgd.

Vervolg
Het bestuur van de wijkvereniging is blij dat de verschillende standpunten in onze wijk goed aan de orde zijn gekomen in deze en de vorige vergadering en dat er geluisterd is naar de zorgen en overwegingen. Ook hebben we de indruk dat de boodschap bij de gemeente is aangekomen dat de gekozen vorm van participatie niet het gewenste doel heeft bereikt. In plaats van draagvlak is er eerder verdeeldheid ontstaan.

Ook is het zeer de vraag of er een oplossing gekozen gaat worden die naar ieders tevredenheid zal zijn. Op 20 juni zal de gemeenteraad de richtinggevende keuze bespreken. Vanuit het bestuur van de wijkvereniging zullen we de besprekingen volgen en berichten over de uitkomsten.