• ALV - Foto: RobBeurseFotografie
  • Roomburgerpark - Foto FGrans Hoek Fotografie
  • Kunst over de Vloer - Foto: RobBeurseFotografie
  • Jubileumfeest - Foto: Frans hoek Fotografie
  • Cris van Voorden - Foto: RobBeurseFotografie

ALV 27 maart 2019 in teken van wisseling

Tijdens de Algemene ledenvergadering  van onze Wijkvereniging  (27 maart) werd ruim aandacht besteed aanhet Roomburgerpark, het op handen zijnde jubileum en Kunst over de Vloer. Daarnaast werd een nieuw bestuurslid welkom geheten en namen we afscheid van drie bestuursleden.

Op woensdag 27 maart vond in de Vredeskerk de Algemene Ledenvergadering plaats van de Wijkvereniging Professoren- en Burgemeesterswijk. Er is met tevredenheid teruggekeken op het voorafgaande jaar waarin vele activiteiten zijn ondernomen, de wijkkrant en de huisstijl een opfrisser hebben gekregen en verschillende dossiers nauwlettend zijn gevolgd.

Roomburgerpark
Met name het Roomburgerpark werd hierbij uitgebreid besproken, mede omdat recent het nieuws naar buiten is gekomen welke drie scenario’s zijn opgemaakt na afronding van het participatietraject. Vrienden van het Roomburgerpark en het Zoeteland zijn hier zeer verontrust over aangezien de plannen ten koste gaan van groen en ook het Zoeteland niet in de huidige vorm kan blijven bestaan. De vergadering heeft het bestuur opgeroepen om dit dossier nauw te blijven volgen.

KodV en jubileum
In 2019 staan twee extra activiteiten op het programma: Kunst over de Vloer op 3 november en het jubileum van de wijkvereniging in het weekend van 14 en 15 september. De plannen daarvoor worden nu verder uitgewerkt en daar hoort u de komende tijd meer over. IN elk geval staat er een dansfeest gepland op 14 september.

Bestuur
Tot slot zijn drie van de zes bestuursleden op deze avond afgetreden. Regine Scholten (zes jaar bestuurslid, vijf jaar voorzitter), Astrid van Eerden (vijf jaar bestuurslid). Dit was zoals vooraf aangekondigd. Maar ook Hans Turenhout heeft het bestuur verlaten, na twee jaar als bestuurslid. Hij is hiertoe genoodzaakt vanwege een fusie van zijn advocatenkantoor met het kantoor dat de gemeente Leiden vertegenwoordigt.  Om die reden heeft Monica Wigman besloten alsnog aan te blijven in het bestuur (zij zou oorspronkelijk ook aftreden in verband met haar taak als hoofdredacteur wijkkrant).

Het goede nieuws is dat Chris van Voorden is toegetreden tot het bestuur. Chris woont sinds drie jaar in onze wijk en wil graag een steentje bijdragen aan zijn nieuwe woonomgeving. De zoektocht naar nieuwe bestuursleden gaat onverminderd door. Tot het moment dat het bestuur weer op volle sterkte is, zullen er keuzes moeten worden gemaakt in wat het bestuur wel en niet kan oppakken.