• Foto: Frans Hoek Fotografie

Update Park Roomburg

De Gemeente heeft op 18 maart 2019 het concept “Rapportage Haalbaarheidsonderzoek Wijksportpark Roomburg” gepresenteerd.

Dit rapport is de uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor een wijksportpark in de Professoren-en Burgemeesterswijk, waaronder uitbreidingsmogelijkheden voor hockeyclub Roomburg.
Door de gemeentelijke projectgroep werd op 18 maart een drietal scenario’s gepresenteerd, die als gemeenschappelijke noemer hadden dat :

  • Er een 4e multifunctioneel hockeyveld wordt toegevoegd in Park Roomburg; en
  • Er een 5e multifunctioneel hockeyveld wordt gecreëerd aan de Cronesteinkade bij Trigon.
Tennis- en korfbalvoorzieningen houden dezelfde omvang (aantal velden) en er worden een multifunctioneel clubgebouw, parkeerplaatsen en andere inrichtingselementen toegevoegd in Park Roomburg. De drie scenario’s verschillen met name in de mate van herindeling van Park Roomburg.

Uitgangspunten Wijkvereniging
  • De wijkvereniging heeft tijdens het hele traject steeds ingebracht, dat sprake moet zijn van een “level playing field” waarbij de stem van alle belanghebbenden wordt gehoord. Dat betekent naar ons idee ook, dat ideeën en plannen die door omwonenden zijn ingebracht, moeten worden meegenomen en meegewogen in het onderzoek en dat lijkt niet of in ieder geval onvoldoende te zijn gebeurd.
  • Verder hebben wij naar voren gebracht dat de hockeyvereniging niet alleen de Professoren- en Burgemeesterswijk bedient en dat daarom in het haalbaarheidsonderzoek ook locaties buiten de wijk meegenomen moeten worden, maar er is niet naar alternatieve locaties buiten de wijk gekeken.
  • Ook hebben wij aangegeven dat bij een herinrichting van Park Roomburg het bestaande evenwicht tussen groen en sport behouden moet blijven en dat het element “rust” niet verontachtzaamd moet worden.
Bovenstaande elementen zoals door ons naar voren gebracht, herkennen wij niet in de plannen zoals die nu zijn gepresenteerd.

Vanuit de wijkvereniging zijn er verder zorgen over de impact van de uitbreiding van de sportaccomodaties voor verkeersvolume, parkeerdruk en het woongenot van omwonenden, waaronder licht- en geluidsoverlast en het verdwijnen van groen.
Daarbij komt dat er sprake is van een stapeling van projecten de komende jaren in een klein deel van onze wijk, namelijk:
  • De ontwikkeling van een bouwlocatie (woningbouw) aan de Van Vollenhovekade bij de Lorentzschool
  • De bouw van twee grote gymzalen aan de Oppenheimstraat bij de Josephschool; en
  • De ontwikkeling van het Roomburgerpark en Cronesteinkade-locatie.
Wij zullen zullen dan ook in het vervolgtraject, waarbij de conceptplannen eind april aan het College van B&W ter beoordeling worden voorgelegd en waarbij in mei 2019 de inhoudelijke behandeling in de Raadscommissie Onderwijs en Samenleving zal plaatsvinden, de aandacht blijven vragen voor de zorgen die de wijkvereniging hierover heeft.