• ALV 28 maart 2018

ALV 28 maart 2018


Op woensdag 28 maart is de Algemene ledenvergadering van de wijkvereniging.
  • Locatie: Vredeskerk - Van Vollenhovenkade 24
  • Datum: 28 maart 2018
  • Aanvang: 20.00 uur

Agenda
1.       Opening en vaststelling agenda
2.       Mededelingen en ingekomen stukken
3.       Notulen Algemene Ledenvergadering 2017: ter goedkeuring
4.       Jaarverslag 2017: ter kennisname
5.       Financieel jaarverslag 2017
6.       Verslag kascommissie
7.       Begroting 2018
8.       Verkiezing kascommissie en decharge bestuur
9.       Jaarplan 2018
10.   Rondvraag en sluiting

Aansluitend: napraten en kennismaken tijdens de borrel!

Het Jaarverslag 2017  en de overige vergaderstukken zijn op te vragen via secretaris@profburgwijk.nl.
Ook kunt u ze hier na 15 maart downloaden.