• Schoolplein St.Josephschool (foto RobBeurseFotografie)
  • Inspraak op gewijzigde plannen Oppenheimstraat
  • Inspraak op gewijzigde plannen Oppenheimstraat

Inspraak op gewijzigde plannen Oppenheimstraat

De Wijkvereniging heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid om schriftelijk een inspreekreactie te geven bij de Raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling, t.b.v. de bespreking van het Raadsvoorstel mbt de Herijking Bouwprogramma Oppenheimstraat dd. 8 maart 2018.

De inspraakreactie was door de Raadscie.-leden goed gelezen, maar heeft niet geleid tot een inhoudelijke aanpassing van het voorstel Herijking Bouwplan Oppenheimstraat. Het Herijkingsvoorstel zal nu ongewijzigd met een positief advies vanuit de RaadsCie SO ter vaststelling worden voorgelegd aan de Gemeenteraad.
Wel is benadrukt dat " er over de concrete uitwerking van het bouwplan nauw overleg met de buurt zal worden gevoerd".
Dit ook omdat men hoopt op die manier nieuwe bezwaren / procesvertraging te voorkomen.
Zie ook de link naar de video en de inspreekreactie hieronder.


Historie
Aan de gemeenteraad is begin januari door het College een voorstel voorgelegd om voor de zorgwoningen uit te wijken naar de locatie Kanaalpark (nieuw te bouwen pand op nr. 141, 6 verdiepingen tellend en gelegen direct aan de zuidzijde van de spoorlijn ter hoogte van de Melchior Treub- / van der Hoevenstraat)

Er komt op korte termijn echter ook een nieuw bouwplan (zie bijgevoegde schets) voor de locatie Oppenheimstraat vanuit de gemeente. Dit zal er op hoofdlijnen als volgt uit zien :
  • het bestaande gebouw met ingang aan de Oppenheimstraat 2 (Small Steps /kinderopvang) wordt gerenoveerd,
  • het oude grote schoolgebouw aan de Oppenheimstraat 4 wordt gesloopt en vervangen door zo mogelijk 2 (onderling verbonden) gymzalen. Deze dubbele gymzaal moet een forse capaciteitsuitbreiding voor (school- en overige ) sportactiviteiten bieden.
Zie ook situatieschets bestaand en nieuw plan. In In deze nieuwe planschets staat bovenaan de huidige situatie en er onder het nieuwe plan om 2 gymzalen in het aangegeven en een artikel LD.
Voor de historie klikt u hier.
Zie verder ondertsaande pdf's.