• Bètaplein

Bètaplein

Het Bètaplein (dat gelegen is tussen het ROC-Lammenschanscomplex en de in aanbouw zijnde campus “Yours" met 1800 studenten- en starterswoningen) ligt net buiten de zuidelijke begrenzing (=spoorlijn ) van onze wijk. Dat neemt niet weg dat de gemeentelijke plannen voor de herinrichting/ontwikkeling van dit plein kritisch gevolgd worden vanuit onze wijk.

(ontwerp) bestemmingsplan
Op 21 januari 2014 heeft het college van B&W besloten het ontwerpbestemmingsplan Bètaplein vrij te geven voor het indienen van zienswijzen.

Met dit (ontwerp) bestemmingsplan wordt beoogd om:
het doortrekken van het Bètaplein naar de Lammenschansweg mogelijk te maken (hiervoor moet het bedrijfspand met de Fordgarage gesloopt verplaatst worden), zodat een groot, stedelijk plein ontstaat als ‘poort’ naar het ROC-Lammenschans en de toekomstige studentencampus Yours/ De Leidse Schans en om op het plein horecaterrassen en evenementen (9x per jaar) toe te staan.

Weerstand vanuit de wijk
Vanuit onze wijk zijn door enkele tientallen omwonenden van o.a. de Melchior Treublaan, Stieltjesstraat en de Sitterlaan zienswijzen m.b.t. het ontwerp bestemmingsplan ingediend. Er wordt met name bezwaar gemaakt tegen het toestaan van (grootschalige) evenementen op het Bètaplein.

De wijkvereniging heeft in contacten met de gemeente aangegeven dat zij de bezwaren van omwonenden onderschrijft en gevraagd om een inperking van het aantal jaarlijkse toegestane evenementen en/of een reductie van de maximum toegestane zwaartecategorie / geluidscategorie van deze evenementen. Daarnaast is het element van verkeersveiligheid en parkeerproblematiek die ook onze wijk zal raken bij grootschalige evenementen met veel bezoekers aan de orde gesteld.

Stand van zaken
Het gemeentelijk projectteam voor de ontwikkeling van het Bètaplein beraadt zich op dit moment op de reactie op de ingediende zienswijzen (te verwerken in een nog te publiceren Zienswijzenrapport) en heeft over de (verkeers-) veiligheidsaspecten ook contacten met de Brandweer.

Vooruitlopend op de beoogde ontwikkeling van het Bètaplein worden dit najaar al wel de huidige op het plein aanwezige fietsenstallingen ten behoeve van het ROC verplaatst naar de locatie Kanaalpark 145 aan de Oostzijde van het plein. Dit is tevens de locatie waar een projectontwikkelaar in nauwe samenwerking met de gemeente uiteindelijk een hoogbouwcomplex Greentower wil realiseren.