• Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071)

Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071)

Leiden en Leiderdorp werken samen aan een betere bereikbaarheid voor autoverkeer, fietsers en OV.
Wij zien uw reactie in het onderstaande reactievenster graag tegemoet.

Uit de gezamenlijke verkenning, die eind 2012 startte, is een aantal oplossingen gekomen die de bereikbaarheid van de agglomeratie flink kunnen verbeteren. De meest kansrijke oplossingen zijn onderzocht op hun verkeerskundige, ruimtelijke en economische effecten.
De kansrijke oplossingen bestaan uit een No regret pakket en een pakket aangevuld met infrastructurele maatregelen waaronder een Agglo-ring.

No regret maatregelen
Dit zijn snel realiseerbare maatregelen met groot draagvlak, zoals het beperken van het openen van bruggen in de spits, afstemmen van verkeersregelinstallaties (groene golven), aanleggen van ontbrekende fietspaden, installatie van een verkeerscentrale, informatieborden op de Agglo-ring en andere dynamische verkeersmanagementmaatregelen, zoals het openstellen van de Hoflandbrug bij calamiteiten.

Agglo-ring
De huidige bereikbaarheidsfilosofie houdt in dat het verkeer zoveel en zolang mogelijk op een Agglo-ring blijft rijden. Deze ring bestaat uit de A4, N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan, A44 en de nog aan te leggen Rijnlandroute. Het uitgangspunt daarbij is het minimaliseren van het verkeer in de woongebieden en het verbeteren van de bereikbaarheid van de centra door ‘inprikkers’ vanaf de Agglo-ring. Er worden daarbij drie soorten gebieden onderscheiden: kernen, woongebieden en stedelijke gebieden. In de woongebieden is een goede balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid van belang. Stadslanen, waar auto’s, OV en fietsers gelijkwaardig zijn, dragen zorg voor de ontsluiting van de woonwijken. Ook wordt het doorgaande verkeer beperkt. De stedelijke gebieden in de zone nabij de Agglo-ring zijn uitstekend bereikbaar. Hier wordt zoveel mogelijk de bedrijvigheid geconcentreerd.

Extra modules
Op basis van de huidige globale analyse wordt vermoed, dat met de No reget en Agglo-basis maatregelen nog niet alle knelpunten worden weggenomen, met name die op de Hoge Rijndijk – Persant Snoepweg – Haagweg en de kern van Oegstgeest. Daarom wordt alvast nagedacht over aanvullende bundels maatregelen die deze laatste knelpunten kunnen oplossen. Modules die positief zouden kunnen bijdragen zijn:

Uitgebreid 30 km/u regime in het hele gebied
Hierdoor wordt het verkeer nog verder uit de woongebieden geweerd. Omdat de hulpdiensten en het OV door moeten kunnen rijden, richt men de stadslanen wel in op 50 km/u. De Burggravenlaan is ook gedefinieerd als stadslaan, maar hier blijft de 30 km/u gehandhaafd.

Stadslaan De Waard
Deze module omvat het aanleggen van een brug in het verlengde van de Kanaalweg naar De Waard. Men hoopt daarmee de knelpunten in leefbaarheid en bereikbaarheid rond de Hoge Rijndijk, Persant Snoepweg, Sumatrastraat en Zijldijk te verbeteren.

Verlengde N11
Deze verbinding heeft als doel de Europaweg, Hoge Rijndijk, Persant Snoepweg en Willem van der Madeweg te ontlasten. Verkeer vanaf de A4 krijgt hiermee een alternatief om richting de Kanaalweg te rijden.
De kansrijke oplossingen en aanbevelingen zijn opgesteld na een verkenning van de ruimtelijk-economische ambities en van het bereikbaarheidsprobleem. Bij het benoemen van de kansrijke oplossingen heeft de gemeente gebruik gemaakt van de input van inwoners en ondernemers. In verschillende LAB-sessies is meegedacht over oplossingen, waar ook de wijkvereniging aan mee heeft gedaan.

Standpunt wijkvereniging
Wij zijn met alle samenwerkende organisaties langs de hopelijk voormalige Ringweg Oost gelukkig met de keuze voor de No regret en Agglo-basis maatregelen. Vooral als deze eerst worden gerealiseerd en dan wordt gewacht op de resultaten in samenhang met de Rijnlandroute.
Over het verheffen van de Burggravenlaan tot stadslaan is overleg geweest. Verzekerd is, dat in verband met alle scholen daar de maximumsnelheid toch 30 km/u blijft.
Voor de aanleg van een brug in het verlengde van de Kanaalweg naar De Waard is bij ons geen enkele steun. Deze brug wordt telkens onder een andere naam gepresenteerd. Of deze nu stadslaan of fietsersbrug genoemd wordt en of daarbij uitgebreide verkeersbeperkende maatregelen worden voorgespiegeld; het blijft in onze ogen de aanleg van de niet gewenste Ringweg Oost.
Over het doortrekken van de N11 naar de Kanaalweg kunnen we kort zijn. Dit gaat ten koste van het park Cronestein en bovendien wordt de Kanaalweg dan het verlengde van een snelweg.
Wij zijn als wijkvereniging bereid ver mee te denken in de belangen van de regio, maar blijven heel waakzaam voor de belangen van onze Professoren- en Burgemeesterswijk. De modules Stadslaan De Waard en doortrekken N11 zullen ernstige gevolgen hebben voor de leefbaarheid van onze wijk, vooral wat betreft sluipverkeer en overlast door geluid en het dodelijke fijn stof in de zone langs de Kanaalweg.

Vervolgtraject
In het coalitieakkoord van zowel het nieuwe college van Leiden als het nieuwe college van Leiderdorp is opgenomen dat men verder wil werken aan de kansrijke oplossingen uit LAB071. Uiteindelijk moet dit resulteren in een samenwerkingsovereenkomst tussen Leiden en Leiderdorp over de realisatie van de plannen. De inzet van beide gemeenten is om deze samenwerkingsovereenkomst dit jaar vast te stellen.