• Uitleen Materialen / Lending equipment

Uitleen Materialen / Lending equipment

In een groot aantal straten van onze wijk worden straat- of buurtfeesten gehouden. Als lid van de Wijkvereniging kunt u daarvoor (niet privé) materialen lenen bij de wijkvereniging.
English follows the Dutch text

In een groot aantal straten van onze wijk wordt jaarlijks straat- of buurtfeesten gehouden. Een heel goede manier om banden met straat en buurtbewoners te verstevigen en te onderhouden.
De wijkvereniging draagt zulke initiatieven een warm hart toe en ondersteunt ze door leden in de gelegenheid te stellen materialen te lenen. We hebben het dan niet alleen over partytenten, maar ook over bijvoorbeeld statafels en een geluidsinstallatie.

Deze materialen zijn - uitsluitend voor buurt- en straatfeesten - gratis door leden van de wijkvereniging te lenen. Er zijn natuurlijk wel wat voorwaarden aan verbonden. Dus als u spullen komt lenen wordt u gevraagd de algemene voorwaarden die hiervoor gelden te ondertekenen.

Wellicht ten overvloede: u kunt deze materialen niet lenen voor feesten en evenementen in de privésfeer.

We benadrukken met klem dat u deze spullen met zorg behandelt en indien er onverhoopt toch iets stuk gaat – dat kan natuurlijk, het wordt nu eenmaal gebruikt – u dat direct bij het terugbrengen aan ons meldt. Op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat we lang plezier van deze materialen hebben.

De maanden van de straatfeesten lopen van juni ™ september. Het komt voor dat er meerdere feesten op dezelfde dag gepland zijn. Dan kunnen we in de problemen komen met het aantal spullen dat we kunnen uitlenen omdat dan niet aan alle wensen kan worden voldaan.
Daarom het volgende: als je tien kalenderdagen voor de gekozen datum van ons niets hebt gehoord, kun je ervan uitgaan dat de volledige aanvraag kan worden uitgeleend.

Wil je dus spullen lenen, doe dat dan ruim van tevoren maar uiterlijk twee weken voordat de activiteit plaats vindt. In geval je bericht krijgt dat je niet alles wat je wilt kunt lenen kun je een alternatieve bestelling plaatsen bij het commerciële bedrijf Adesta. Zij zijn niet duur en komen de spullen brengen en ophalen. In beginsel kunnen zij op een termijn van één week leveren en soms ook wel korter.

Bekijk hieronder de catalogus met uitleenmaterialen. Een verzoek voor het lenen van materialen kunt u richten aan secretaris@profburgwijk.nlLending equipment
Street or neighborhood parties are held in a large number of streets in our neighborhood. As a member of the Neighborhood Association, you can borrow (non-private) materials from the neighborhood association.
Street or neighborhood parties are held annually in a large number of streets in our neighborhood. A very good way to strengthen and maintain ties with the street and local residents.
The neighborhood association is very supportive of such initiatives and supports them by giving members the opportunity to borrow materials. We are not just talking about party tents, but also about standing tables and a sound system, for example.

These materials can be borrowed free of charge by members of the neighborhood association - exclusively for neighborhood and street parties. There are of course some conditions attached to this. So when you borrow items, you will be asked to sign the general terms and conditions that apply.

Perhaps unnecessarily: you cannot borrow these materials for private parties and events.

We strongly emphasize that you handle these items with care and if something unexpectedly breaks - that is of course possible, it is used - you report this to us immediately upon returning it. This way we can work together to ensure that we enjoy these materials for a long time.

The months of street parties run from June to September. It happens that multiple parties are planned on the same day. Then we may run into problems with the number of items we can lend because not all wishes can be met.
Therefore the following: if you have not heard from us ten calendar days before the chosen date, you can assume that the complete application can be loaned.

So if you want to borrow items, do so well in advance, but no later than two weeks before the activity takes place. If you receive a message that you cannot borrow everything you want, you can, as an alternative, place an additional order with the commercial company Adesta. They are not expensive and will deliver and pick up the items. In principle they can deliver within one week and sometimes shorter.

View the catalog with lending materials below. You can send a request for borrowing materials to secretaris@profburgwijk.nl