• Met je buren samen? Together with the neighbours?

Met je buren samen? Together with the neighbours?

30.04.2023 : Op een verjaardag had een man naast mij, laat ik hem Ruud noemen, net verteld dat hij gepensioneerd was; hij had tot een paar jaar terug als onderzoeker aan de universiteit gewerkt. Hij keek mij vorsend aan en vroeg: ‘En jij, Maarten, wat doe jij voor werk?’
English follows the Dutch text

Ik antwoordde: ‘Ik werk als trainer en coach. En ik houd me 2 a 3 dagen per week bezig met verduurzaming, vooral bij ons in de wijk. Ik help bewoners om hun woning te verduurzamen. En hun leven, als ze dat willen, maar daar komen we meestal niet aan toe. Maar wel dingen als isoleren, zonnepanelen, warmtepomp. En kleine praktische maatregelen zoals tochtstrips, radiatorfolie, brievenbusborstels, CV-temperatuur lager zetten; dat werk.’ ‘Dan zul je het wel druk hebben dezer dagen?’ vroeg hij. ‘Zeker. Naast mijn gewone werk is het haast niet bij te houden. Daarom ben ik blij als wijkgenoten meteen hun buren uitnodigen als ik informatie kom geven. Dan vragen we of ze de meterstanden van gas en elektriciteit meenemen, zodat we kunnen vergelijken. Zeker als de huizen ongeveer hetzelfde zijn kan het heel handig zijn om te weten of je al heel zuinig bent, vergeleken met je buren, of dat er nog veel winst is te behalen. En waar dat in kan zitten. Als het huis niet geïsoleerd is, en je hebt altijd een raampje openstaan, kun je zomaar het dubbele stoken van je buren. Als je dan je huis isoleert en slim ventileert kan je makkelijk meer dan honderd euro per maand besparen. Neem je er ook nog zonnepanelen bij, dan zit je helemaal goed!’

Mijn buurman leek even in gedachten verzonken, alsof hij zich afvroeg of dat ook iets voor hem zou kunnen zijn. ‘Hmm. En hoe krijg ik mijn buren zo ver dat ze bij me langskomen?’ ‘Nou, bijvoorbeeld door een datum te prikken voor een avondbijeenkomst, en een kort briefje met uitleg en die datum bij je buren in de bus te doen. Simpel. Veel mensen voelen er wel voor; zeker met deze energieprijzen. En die brief van de gemeente over de gezamenlijke inkoop van isolatie en zonnepanelen heeft nog weer meer mensen aan het denken gezet.’ Mijn buurman keek me even aan, alsof hij dacht: ‘Wat heb ik aan jou? Neem je me nou in de maling, of is dit eigenlijk best een goed idee?’ Blijkbaar concludeerde hij het tweede: ‘Kan ik dat ook organiseren, bij mij in de straat?’ Ik was blij dat hij het vroeg. Want we hebben, in onze wijk en in de hele wereld, nog heel veel te doen om de klimaatverandering binnen de perken te houden. En in onze mooie Profburgwijk is energiebesparing (en duurzame energie opwekken met zonnepanelen of warmtepompen) een van de meest zinvolle dingen om te doen. Naast plantaardig eten, trouwens. Maar daarover een andere keer meer.
Maarten Stoffers

De Column van Maarten verschijnt in de Wijkkrant van april 2023Together with your neighbors?
At a birthday party, a man next to me, let's call him Ruud, had just told me that he was retired; he had worked as a researcher at the university until a few years ago. He looked at me curiously and asked: 'And you, Maarten, what do you do for work?' I replied: 'I work as a trainer and coach. And I work on sustainability 2 to 3 days a week, especially in our neighborhood. I help residents to make their homes more sustainable. And their lives, if they want that, but we usually don't get around to that. But things like insulation, solar panels, heat pump. And small practical measures such as draft excluders, radiator foil, letterbox brushes, lowering the central heating temperature; that work.' 'Then you must be busy these days?' he asked. 'Certainly. In addition to my regular work, it is almost impossible to keep up. That's why I'm happy when neighbors immediately invite their neighbors when I come to provide information. We then ask them to bring the gas and electricity meter readings with them so that we can compare. Especially if the houses are approximately the same, it can be very useful to know whether you are already very economical compared to your neighbors, or whether there is still a lot of profit to be made. And what that could be. If the house is not insulated and you always have a window open, you can easily double the heating of your neighbors. If you insulate your house and ventilate it smartly, you can easily save more than a hundred euros per month. If you also add solar panels, you're in good hands!'

My neighbor seemed lost in thought for a moment, as if he wondered if that could be something for him too. “Hmm. And how do I get my neighbors to come visit me?' 'Well, for example, by setting a date for an evening meeting, and sending a short note with explanation and that date in the mail to your neighbors. Easy. Many people feel for it; especially with these energy prices. And that letter from the municipality about the joint purchase of insulation and solar panels has made even more people think.' My neighbor looked at me for a moment, as if he thought: 'What good are you? Are you kidding me, or is this actually a good idea?' Apparently he concluded the second: 'Can I organize that too, in my street?' I was glad he asked. Because we still have a lot to do, in our neighborhood and around the world, to keep climate change within limits. And in our beautiful Profburg district, saving energy (and generating sustainable energy with solar panels or heat pumps) is one of the most useful things to do. In addition to plant-based food, by the way. But more about that another time.
Maarten Stoffers

Maarten's Column appeared in the Wijkkrant of April 2023