• Energietransitie: wie heeft er nog geen zonnepanelen? / Energietransition: who still has no solar panels?

Energietransitie: wie heeft er nog geen zonnepanelen? / Energietransition: who still has no solar panels?

01.09.2024 : De overgang van aardgas naar duurzame energiebronnen, zelf energie opwekken en besparen: dat versta ik onder energietransitie.
English follows the Dutch text

In 2015 hebben we zonnepanelen op ons dak laten plaatsen en dat was een goede investering. We hebben de kosten terugverdiend en verdienen er nu aan, zeker door de gestegen energieprijzen. Bovendien dragen we bij aan het tegengaan van klimaatverandering door CO2-uitstoot te verminderen. Waarom hebben niet nog veel meer buurtgenoten dit gedaan, vraag ik me af. Waarom zou je? Destijds waren er nog veel klimaatsceptici die niet overtuigd waren van de snelle opwarming van de aarde en dat de mens daar verantwoordelijk voor is. Nu zijn deze sceptici vrijwel verdwenen en ervaren we de gevolgen van de klimaatverandering in eigen land en wereldwijd. Terwijl ik schrijf is in het nieuws dat begin juli wereldwijd hitterecords zijn verbroken. Nederlandse wijnboeren gaan over op meer zuidelijke druivenrassen vanwege de opwarming. Dit is een luxeprobleem vergeleken met de half miljoen inwoners van Kiribati. Dat land zal het eerste zijn dat zal verdwijnen door klimaatverandering, het zal naar verwachting onbewoonbaar zijn aan het einde van deze eeuw. Klimaatsceptici hebben plaatsgemaakt voor klimaatcritici die de mens wel als oorzaak van opwarming van de aarde erkennen, maar vinden dat ze er zelf geen invloed op kunnen uitoefenen. Ze denken dat elke actie slechts een druppel op de gloeiende plaat is. Lekker makkelijk en niet waar denk ik dan, natuurlijk kan je wat doen en heeft dat zin. Wat houdt je tegen? Niet iedereen heeft een optimaal dak voor zonnepanelen. Er zijn vaak goede redenen waarom bewoners geen panelen plaatsen, zoals verenigingen van eigenaren waar het niet lukt om een meerderheid te krijgen voor een zonnepanelenproject op het gezamenlijke dak. Ook de regels van het beschermd stadsgezicht van onze wijk kunnen je tegenhouden. De regels kunnen ingewikkeld zijn of onbegrijpelijk. Zo kwam er, nadat in onze wijk het verbod op zonnepanelen aan de straatzijde verdween, een regeling waardoor dat wel mogelijk werd, maar met verplichte oranje zonnepanelen voor woningen met oranje dakpannen. Die panelen bleken slecht verkrijgbaar en wekken minder efficiënt stroom op. Kort na het ingaan van de regel is deze alweer afgeschaft. Ook met oranje pannen mag je nu efficiënte zwarte panelen plaatsen, wel heb je een vergunning nodig. Niet te volgen zo’n zwalkend gemeentebeleid en vervelend voor de vooruitstrevende en volhardende bewoners die de oranjepanelen wisten aan te schaffen. Er zijn vast ook twijfelaars die het mogelijk afbouwen vanaf 2025 van de salderingsregeling aangrijpen om geen zonnepanelen aan te schaffen. Met de salderingsregeling kun je de stroom die je zelf opwekt en teruglevert aan het net, verrekenen met de stroom die je afneemt van het net. Hierdoor betaal je alleen voor de netto hoeveelheid stroom die je verbruikt. Milieu Centraal rekent voor dat ook met het afbouwen van deze regeling het rendement (de winst) van zonnepanelen vergelijkbaar is met een rente van 5 procent op je spaarrekening, ervan uitgaande dat je de panelen in 2023 op je dak legt. Dus voor iedereen die zich aangesproken voelt: ga aan de slag! Voor veel belemmeringen zijn oplossingen te vinden zijn en daar is hulp voor beschikbaar

Gerrit Jan Schraa

De column van Gerrit Jan Schraa verscheen in de wijkkrant van september 2023Energy transition: who doesn't have solar panels yet?

The transition from natural gas to sustainable energy sources, generating and saving energy yourself: that is what I understand by energy transition.

In 2015 we had solar panels installed on our roof and that was a good investment. We have recouped the costs and are now making money from them, especially due to the increased energy prices. Furthermore, we contribute to combating climate change by reducing CO2 emissions. I wonder why more neighbors haven't done this. Why would you? At the time, there were still many climate skeptics who were not convinced of rapid global warming and that humans were responsible for it. Now these skeptics have all but disappeared and we are experiencing the consequences of climate change domestically and globally. As I write, it is in the news that heat records were broken worldwide in early July. Dutch wine growers are switching to more southern grape varieties because of global warming. This is a luxury problem compared to the half million inhabitants of Kiribati. That country will be the first to disappear due to climate change and is expected to be uninhabitable by the end of this century. Climate skeptics have made way for climate critics who recognize humans as the cause of global warming, but believe that they have no influence on it themselves. They think that every action is just a drop in the ocean. Nice and easy and not true, I think, of course you can do something and it makes sense. What stops you? Not everyone has an optimal roof for solar panels. There are often good reasons why residents do not install panels, such as homeowners' associations where it is not possible to get a majority for a solar panel project on the shared roof. The rules of the protected cityscape of our district can also hold you back. The rules can be complicated or incomprehensible. For example, after the ban on solar panels on the street side disappeared in our neighborhood, a regulation was introduced that made this possible, but with mandatory orange solar panels for homes with orange roof tiles. These panels turned out to be difficult to obtain and generate electricity less efficiently. Shortly after the rule came into effect, it was abolished. You can now also install efficient black panels with orange tiles, but you do need a permit. Such a wandering municipal policy is impossible to follow and annoying for the progressive and persistent residents who managed to purchase the orange panels. There are probably also doubters who use the possible phasing out of the netting scheme from 2025 as an opportunity not to purchase solar panels. With the netting scheme you can offset the electricity you generate yourself and feed back into the grid with the electricity you purchase from the grid. This means you only pay for the net amount of electricity you use. Milieu Centraal calculates that even with the phasing out of this scheme, the return (profit) of solar panels will be comparable to an interest of 5 percent on your savings account, assuming you install the panels on your roof in 2023. So for anyone who feels addressed: get started! Solutions can be found for many obstacles and help is available
Gerrit Jan Schraa

De column van Gerrit Jan Schraa appeared in de wijkkrant of September 2023