• Professorenwijk fase 2: Nieuw riool en meer groen / Nieuw sewers & more green

Professorenwijk fase 2: Nieuw riool en meer groen / Nieuw sewers & more green

11.06.2024 : De gemeente legt in de Professorenwijk-Oost een nieuwe riolering aan. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte – de straten, stoepen en delen van het groen – opnieuw ingericht. De werkzaamheden in het tweede deel van de wijk (tussen de van Vollenhovenkade, Meijerskade, Hazewinkelstraat en Burggravenlaan) gaan binnenkort van start.
English follows the Dutch text

Planning
Op maandag 15 juli 2024 start aannemer Van der Werff Infra met de werkzaamheden zoals aangegeven op bijgevoegde faseringstekening. Minimaal een week voor de start van een nieuwe fase krijgen de aanwonenden een brief, zodat ze weten dat we bij hen in de straat gaan beginnen. De werkzaamheden zijn naar verwachting in het najaar van 2025 klaar. Tijdens de werkzaamheden maakt de aannemer gebruik van twee bouwdepots. Eén locatie is bij de Lorentszschool en de ander op de groenstrook bij de Meijerskade. Door het gebruik van twee depots verminderen we het aantal verkeersbewegingen van bouwverkeer door de wijk.

Meer groen en extra bomen
Voor de nieuwe inrichting wordt 2750 m² groen toegevoegd in de wijk en worden 28 extra bomen geplant. Hierdoor kan het water beter weg bij harde regenbuien en wordt het minder warm tijdens lange hete periodes. Bij het kiezen van de planten en bomen wordt goed gekeken naar soorten die verschillende vogels en insecten aantrekken. Voor de vogels en insecten in het gebied worden er bijvoorbeeld lijsterbessen, lindes, meidoorns en elzen aangeplant. Als onderbeplanting wordt onder andere smeerwortel, donkere ooievaarsbek (goed voor wilde bijen) en roos toegevoegd.

Verkeersveilige schoolomgeving
Gelijktijdig met de nieuwe inrichting van de straten wordt de verkeersveiligheid rondom de scholen in het gebied verbeterd. De maximumsnelheid rondom de scholen wordt straks 15 km/uur.

Klik hier voor gedetailleerde plannen
--------------------------
New sewer and more greenery in Professorenwijk: phase 2
11.06.2024: The municipality is installing a new sewerage system in the Professorenwijk-Oost. At the same time, the public space - the streets, sidewalks and parts of the greenery - is being redesigned. The work in the second part of the district (between Van Vollenhovenkade, Meijerskade, Hazewinkelstraat and Burggravenlaan) will start soon.

Schedule
On Monday, July 15, 2024, contractor Van der Werff Infra will start the work as indicated on the phasing drawing (see plans below). Residents will receive a letter at least a week before the start of a new phase, so that they know that we will start on their street. The work is expected to be completed in the autumn of 2025. During the work, the contractor will use two construction depots. One location is at the Lorentszschool and the other on the green strip at Meijerskade. By using two depots the number of construction traffic movements through the district is reduced.

More greenery and extra trees
For the new design, 2750 m² of greenery will be added to the neighborhood and 28 extra trees will be planted. This allows the water to drain better during heavy rain showers and it becomes less warm during long hot periods. When choosing plants and trees, careful consideration is given to species that attract different birds and insects. For example, rowan berries, lime trees, hawthorns and alders are planted for the birds and insects in the area. Comfrey, dark cranesbill (good for wild bees) and rose are added as underplanting.

Traffic-safe school environment
Simultaneously with the new layout of the streets, road safety around the schools in the area is being improved. The maximum speed around the schools will soon be 15 km/h.

Click here for detailed plans