• De nieuwe Lammebrug aan de rand van het nieuwe Lammenschansplein. © Afbeelding provincie zuid holland

Lammenschansplein: Boskalis kondigt overlast aan / Boskalis announces severe inconvenience

23.05.2024 : Het Lammenschansplein in Leiden en directe omgeving verandert over vijf maanden in een gigantische bouwput, voor een periode van drie jaar lang. De uitvoerende firma Boskalis kondigt aan de vooravond maatregelen aan om de ergste overlast voor buurtbewoners en bedrijven te verzachten. Er komen geluidschermen langs de weg, geluidsdempers op tijdelijke brug en aparte rijtijden voor het zwaar bouwverkeer.
English follows the Dutch text

Zelfs de tijdelijke situatie is beter dan de huidige’’, voorspelt provinciaal projectmanager Marianne van Aacken.

Na de verbrede Tjalmaweg en de nieuwe Rijnlandroute tussen de rijkswegen A4 en A44 is het Lammenschansplein met de Europaweg de derde grote wegenoperatie aan de zuidwest-kant van Leiden. Wat er aan de Europaweg gaat gebeuren, laat zich eenvoudig omschrijven.

De lange asfaltstrook door de polder tussen Zoeterwoude-Dorp en Leiden wordt in beide richtingen een rijstrook breder. Dat gaat de dagelijkse filevorming verminderen, zo is de verwachting. Bewoners van de aangrenzende Vlietweg en Vrouwenweg gaan voortaan een klein lusje rijden om erop te komen.

Open
Verder komt er een gloednieuwe Lammebrug, op 5,5 meter boven het wateroppervlakte van het Rijn- Schiekanaal. Dat is 2,5 meter hoger dan de huidige oeververbinding. Het zorgt ervoor dat de brug minder vaak open hoeft voor beroeps- en recreatievaart. Ook dat moet de verkeersdoorstroming op de N206 bevorderen.

Als laatste gaat het Lammenschansplein in zijn geheel een metertje de lucht in en vervallen de bestaande toevoerwegen vanaf de provinciale loswal en de kleine flat met winkels aan het einde van de Zoeterwoudseweg. In de nieuwe situatie komt het verkeer louter nog van de Europaweg, Voorschoterweg, Lammenschansweg en Kanaalweg. En onder het begroeide plein door, staan tunnels en paden ingetekend voor fietsers en voetgangers.

Afsluitingen
Dat is de situatie die eind 2027 ontstaat. Provincie en gemeente hielden de afgelopen dagen diverse informatiebijeenkomsten om buurtbewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden te vertellen wat er in de tussenliggende periode staat te gebeuren.

Want voordat het eindresultaat over dik drie jaar vorm krijgt, komen er tijdelijke wegen, wordt de Kanaalweg aan het einde deels afgesloten en komt er een grote tijdelijke brug. ,,Met een lengte van 105 meter’’, benadrukt Boskalis-woordvoerder Martijn ten Hoor tijdens een korte persontmoeting in het info-centrum aan de Bospolderweg.

Dat metalen gevaarte krijgt extra rubberen tussendelen, vertelt hij, om het geluid van auto- en vrachtverkeer te dempen. En er komt ook een systeem om lage bromtonen eruit te filteren. Voor fietsers van en naar Zuidwest en Voorschoten wordt er ook een tijdelijke fietsbrug aangelegd. Die komt te liggen over de Trekvliet, tussen bedrijventerrein Roosevelt en de Corbuloweg nabij de Zoeterwoudseweg.

Bos
De overlast van weg- en waterbouw wordt naar verwachting het grootst voor de inwoners van de hoge, witte Cronesteinflat met zijn twaalf verdiepingen aan de rand van het Lammenschansplein. De veelal oudere bewoners kijken drie jaar lang uit op het omvangrijke bouwproject en voor hun werd eerder dan ook een aparte informatiebijeenkomst gehouden.

Het totale project begint in november, kost 81,5 miljoen euro, en er moeten minimaal 333 bomen voor wijken. Die worden volgens de aankondiging ruimschoots gecompenseerd op het plein en langs de Europaweg, deels in de vorm van een voedselbos nabij park Cronesteyn.

Artikel: Leidsch Dagblad 22.05.2024

Boskalis announces traffic holdups around Lammenschansplein
In five months, the Lammenschansplein in Leiden and its immediate surroundings will turn into a gigantic construction site, for a period of three years. The contracting company Boskalis is announcing measures on the eve to alleviate the worst inconvenience for local residents and companies. There will be noise barriers along the road, silencers on a temporary bridge and separate driving times for heavy construction traffic.
Even the temporary situation is better than the current one," predicts provincial project manager Marianne van Aacken.

After the widened Tjalmaweg and the new Rijnland route between the A4 and A44 highways, Lammenschansplein with the Europaweg is the third major road operation on the southwest side of Leiden. What will happen on the Europaweg can be easily described.

The long asphalt strip through the polder between Zoeterwoude-Dorp and Leiden will be one lane wider in both directions. It is expected that this will reduce daily traffic jams. From now on, residents of the adjacent Vlietweg and Vrouwenweg will drive a short loop to get there.

Open
There will also be a brand new Lamme Bridge, 5.5 meters above the water surface of the Rijn-Schie Canal. That is 2.5 meters higher than the current bank connection. It ensures that the bridge does not have to open as often for commercial and recreational navigation. This should also improve traffic flow on the N206.

Finally, the entire Lammenschansplein will rise one meter into the air and the existing access roads from the provincial unloading rampart and the small apartment building with shops at the end of the Zoeterwoudseweg will be abolished. In the new situation, traffic only comes from Europaweg, Voorschoterweg, Lammenschansweg and Kanaalweg. And underneath the square, tunnels and paths have been designed for cyclists and pedestrians.

Closures
That is the situation at the end of 2027. The province and municipality have held various information meetings in recent days to tell local residents, companies and other interested parties what will happen in the interim period.

Because before the end result takes shape in more than three years, temporary roads will be built, the Kanaalweg will be partly closed at the end and a large temporary bridge will be built. “With a length of 105 meters,” Boskalis spokesperson Martijn ten Hoor emphasized during a short press meeting in the information center on Bospolderweg.

That metal colossus will have extra rubber intermediate parts, he says, to dampen the noise of car and truck traffic. And there will also be a system to filter out low hum tones. A temporary bicycle bridge will also be constructed for cyclists to and from Zuidwest and Voorschoten. This will be located across the Trekvliet, between the Roosevelt industrial estate and the Corbuloweg near the Zoeterwoudseweg.

Forest
The inconvenience caused by road and hydraulic construction is expected to be greatest for the residents of the high, white Cronestein flat with its twelve floors on the edge of Lammenschansplein. The mostly older residents have been looking forward to the extensive construction project for three years and a separate information meeting was held for them earlier.

The entire project starts in November, costs 81.5 million euros, and requires at least 333 trees to make way for it. According to the announcement, these will be amply compensated on the square and along the Europaweg, partly in the form of a food forest near Cronesteyn park.

Article: Leidsch Dagblad 22.05.2024