• Voer vogels niet! Zo beperken we de overlast / Don't feed birds! This way we limit the nuisance

Voer vogels niet! Zo beperken we de overlast / Don't feed birds! This way we limit the nuisance

12.04.2024 : Wist je dat het voeren van brood, erg slecht is voor de gezondheid van de vogels? Op veel plekken in Leiden is het daarom niet toegestaan om vogels te voeren. Dit zijn locaties waar regelmatig overlast gemeld wordt, zoals in parken, bij winkelcentra en in de binnenstad. Etensresten die blijven liggen trekken ongedierte als ratten aan.
English follows the Dutch text

Brood dat in het water blijft liggen, kan ook watervervuiling veroorzaken. De locaties waar niet gevoerd mag worden, zijn te vinden op: www.leiden.nl/voederverbod. Voeren is echter nergens gewenst.

Meeuwen
Door vogels te voeren, krijgt de stad ook te maken met meeuwen die overlast veroorzaken. Vooral tijdens de broedperiode van half april tot en met augustus. Omdat de meeuwen een beschermde status hebben, kan de gemeente niet veel doen om overlast te voorkomen. Het is daarom belangrijk om preventief te werk te gaan:

  • Voorkom dat meeuwen een nest bouwen en eieren leggen. Een schoon dak is niet aantrekkelijk voor meeuwen. Haal op een dak met kiezels buiten het broedseizoen oude meeuwennesten weg, verwijder bladeren en takken waar nieuwe nesten mee gevormd kunnen worden. Door de beschermde status mogen nesten die in gebruik zijn niet verstoord of vernietigd worden!
  • Gooi afval niet op straat, maar in de vuilnisbak en gebruik de ondergrondse containers.
  • Voer meeuwen niet!
Meer informatie kun je vinden op www.leiden.nl/voederverbod en www.leiden.nl/meeuwen.

Don't feed birds! This way we limit the nuisance
Did you know that feeding bread is very bad for the health of birds? In many places in Leiden it is therefore not allowed to feed birds. These are locations where nuisance is regularly reported, such as in parks, shopping centers and in the city center. Leftover food attracts pests such as rats.
Bread left in water can also cause water pollution. The locations where feeding is not permitted can be found at: www.leidingen.nl/voedingverbod. However, feeding is not desirable anywhere.

Seagulls
By feeding birds, the city also has to deal with seagulls that cause a nuisance. Especially during the breeding period from mid-April to August. Because the seagulls have a protected status, the municipality cannot do much to prevent nuisance. It is therefore important to take preventive action:
  • Prevent seagulls from building a nest and laying eggs. A clean roof is not attractive to seagulls. Outside the breeding season, remove old seagull nests from a pebble roof and remove leaves and branches that can be used to form new nests. Due to the protected status, nests that are in use may not be disturbed or destroyed!
  • Do not throw waste on the street, but in the garbage bin and use the underground containers.
  • Don't feed seagulls!
More information can be found at www.leiden.nl/voederverbod & www.leiden.nl/meeuwen