• Op 19 juni werd de tweede serie Stolpersteine geplaatst bij het voormalige Joods Weeshuis in Leiden, voor acht kinderen die daar woonden in de periode tussen 10 mei 1940 en 17 maart 1943.

Herdenking jodenvervolging in onze wijk / Commemoration of the persecution of Jews in our neighborhood

19.06.2024 : Vandaag was er bij het voormalig Joods weeshuis een serie stolpersteinen geplaatst.
English follows the Dutch text

De stenen werden geplaatst voor:
Wilhelmina (Willy) Blog
Benjamin Bobbe
Louis Bobbe
Jetje (Jetty) Bobbe
Ihno ten Brink
Mietje (Mieke) Dagloonder
Samuel Engelschman
Izak Ensel

Bij elke plaatsing was kort iets gezegd over degenen die met deze Stolpersteine herdacht worden. Er was muziek als intermezzo; David Prins speelt daarbij cello.
Bij de afsluiting was het Kaddish uitgesproken (een joods gebed voor de overledene).

In de maand maart zijn er al 2 herdenkingen geweest van de jodenvervolging in de tweede wereldoorlog in onze wijk.

Op 13 maart werden op de stoep bij zes adressen ‘stolpersteinen’ gelegd waar Joodse buurtgenoten, volwassenen en kinderen, werden opgepakt om te worden afgevoerd en vermoord.

Op 17 maart was de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst vanwege de ontruiming van het voormalig Joods weeshuis aan de Roodenburgerstraat 1A, waar op die datum in 1943 alle Joodse kinderen en hun verzorgers werden afgevoerd en later vermoord.

Zie voor uitvoerige reportages van beide herdenkingen, uitleg over de stolpersteinen en veel informatie over het voormalig Joods weeshuis: www.herdenkingleiden.nl


Commemoration of the persecution of Jews in our neighborhood
Today a series of stolpersteinen were placed at the former Jewish orphanage.
The stones were placed for:
Wilhelmina (Willy) Blog
Benjamin Bobbe
Louis Bobbe
Jetje (Jetty) Bobbe
Ihno ten Brink
Mietje (Mieke) Dagloonder
Samuel Engelschman
Isaac Ensel
By each placement, a few words were spoken about those who are commemorated with this Stolpersteine. There was music as an intermezzo; David Prins plays the cello.
At the conclusion, the Kaddish was said (a Jewish prayer for the deceased).

In March were already two commemorations of the persecution of the Jews in the Second World War in our neighborhood.

On March 13, 'stolpersteinen' were placed on the sidewalk at six addresses where Jewish neighbors, adults and children, were rounded up to be taken away and murdered.

On March 17, the annual commemoration event was held for the evacuation of the former Jewish orphanage at Roodenburgerstraat 1A, where on that date in 1943 all Jewish children and their caretakers were removed and later murdered.

For detailed reports of both commemorations, explanations about the stolper stones and a lot of information about the former Jewish orphanage, see: www.herdenkingleidingen.nl