• Trigonterrein: Herontwikkeling / Redevelopment

Trigonterrein: Herontwikkeling / Redevelopment

18.12.2023: Omwonenden van sportpark Cronesteinkade ontvingen een brief van het gemeentelijk projectbureau over het resultaat van de verkenning optimalisatie terrein van L.K.V. Sporting Trigon. Ongeveer een jaar geleden werd voor het eerst geïnformeerd over over verkennende gesprekken naar het optimaliseren van het terrein aan de Cronensteinkade.
English follows the Dutch text

Korfbalvereniging Sporting Trigon, stadstuinderij Het Zoete Land, hockeyclub Roomburg, BSO ’t Kasteel en de verantwoordelijke wethouders van het college van B&W zien kansen om meer ruimte en kwaliteit te creëren voor alle partijen. Het Zoete Land kan een aanzienlijke uitbreiding van het areaal voor de stadstuinderij tegemoet zien. De korfbalvereniging en hockeyvereniging beschikken straks samen over een volwaardig multifunctioneel sportveld,voor zowel korfbal als hockey. Ook medegebruik van het sportpark door anderen blijft mogelijk. Om hiervoor plaats te maken is de inzet om voor de korfbal, hockey en BSO ’t Kasteel straks een up-to-date multifunctionele accommodatie te bouwen waar bij gelegenheid ook anderen, zoals omwonenden, gebruik van kunnen maken. Tot slot is de wens om bij de toekomstige herinrichting ook de verbinding met het Singelpark tot stand te brengen en mogelijkheden te creëren voor natuurlijk spelen.

De herinrichting wordt een hele klus, maar kan voor alle partijen gunstig uitpakken. Op basis van het draagvlak van betrokken partijen start de gemeente in het nieuwe jaar een project. Dit houdt in dat er een projectplan wordt opgesteld waar participatie een belangrijk onderwerp in is. Ook de financiële dekking is nog een punt van aandacht.
Een link naar de brief vindt u hieronder

Let op

De vervanging van de kademuren van de Cronesteinkade staat los van dit project. De werkzaamheden aan de kademuren zullen vanaf januari 2024 plaatsvinden.
--------------------

Optimization of the Trigon site
Neighbours of the Cronesteinkade sports park received a letter from the municipal project office about the result of the exploration of the optimization of the L.K.V. site. Sporting Trigon. About a year ago, we were first informed about exploratory discussions about optimizing the site at Cronensteinkade.
Korfball club Sporting Trigon, city nursery Het Zoete Land, hockey club Roomburg, BSO 't Kasteel and the responsible aldermen of the Municipal Executive see opportunities to create more space and quality for all parties. Het Zoete Land can expect a significant expansion of the area for urban horticulture. The korfball club and hockey club will soon have a fully-fledged multifunctional sports field for both korfball and hockey. Shared use of the sports park by others also remains possible. To make room for this, the aim is to build an up-to-date multifunctional accommodation for korfball, hockey and BSO 't Kasteel that others, such as local residents, can also use on occasion. Finally, the desire is to also create a connection with the Singelpark in the future redevelopment and create opportunities for a natural play area.

The redesign will be quite a job, but it can be beneficial for all parties. Based on the support of the parties involved, the municipality will start a project in the new year. This means that a project plan is drawn up in which participation is an important topic. Financial coverage is also a point of attention.

NB
The replacement of the quay walls of the Cronesteinkade is separate from this project. The work on the quay walls will take place from January 2024.