•  Wat voor wereld laten we na aan onze kinderen? / What kind of world will our children inherit?

Wat voor wereld laten we na aan onze kinderen? / What kind of world will our children inherit?

8.12.2023 : Doen we wat we zouden moeten doen? Nee, op dit moment niet. Eigenlijk zouden de VN, de EU, de Nederlandse regering, de gemeente, energiecoaches en ik als klimaatburgemeester/ columnschrijver van de daken moeten schreeuwen dat zich nu al een ramp voltrekt, een klimaatcatastrofe. Niet IN onze wijk, maar wel mede DOOR hoe we in onze wijk leven.
English follows the Dutch text

Ik zou moeten zeggen dat we eigenlijk amper vlees meer moeten eten. Minimaal moeten vliegen. Echt zo min mogelijk moeten autorijden. Dat we ons werk maximaal moeten verduurzamen. Dat we moeten ontspullen. Ook in onze tamelijk brave Profburgwijk. Eigenlijk Maar ik zeg dit allemaal maar niet. Want stel je voor: straks word ik niet meer serieus genomen! Uitgelachen! Voor klimaatfundamentalist en ecofascist uitgemaakt! Schamen mijn kinderen zich voor me. En schaam ik me voor mijn buren. Iets in mij wil niet doen wat ‘eigenlijk’ goed is. Wil liever veilig. Braaf desnoods. Inauthentiek weliswaar, maar zonder risico. Vooral niet uitgelachen worden. Laat ik daarom liever een positief verhaal vertellen; dat is minder moedig, maar ook minder kwetsbaar. En ook waar.

Steeds meer mensen handelen al naar de klimaatcatastofe die gaande is. Steeds meer mensen laten vlees, vliegtuig en auto staan (zie ik om mij heen). Het aantal zonnepanelen in Nederland groeit sneller dan voorzien. Aan de TU Delft hebben bijna alle onderzoeken te maken met duurzaamheid. De 40-46 miljard euro aan fossiele subsidies/belastingvoordelen staan op de politieke agenda. De Europese Green Deal is een game changer. Zelfs Wopke Hoekstra is groen geworden. In Leiden is de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Grote vervuilers als Tata Steel, Chemours en Schiphol worden eindelijk enigszins aangepakt. Duurzame energie is steeds vaker goedkoper dan fossiele energie en kernenergie. De jeugd neemt geen genoegen meer met smoesjes en wil echte verandering. Er is een heel scala aan organisaties die zich inzetten voor de broodnodige transformatie van de maatschappij; van het activistische Extinction Rebellion tot het zeer redelijke Urgenda.

Ook in onze wijk kunnen we echt positieve veranderingen tot stand brengen. Als we niet alleen individuele woningen verduurzamen, maar ook een energiecoöperatie oprichten. Als we serieus gaan organiseren dat bewoners nog makkelijker elektrische auto’s kunnen delen. Als we per straat of blok gezamenlijk onze verwarming halen uit geothermie of aquathermie, en vervolgens van het gas af kunnen. Als we spullen meer gaan delen. Als we met elkaar mee gaan denken hoe we ons werk duurzamer kunnen maken. Als we meer sociale en paradigma-verschuivende activiteiten gaan organiseren waardoor (vlieg-)vakanties en overbodige consumptie flink minder worden. Het rijke gedachtegoed van filosofie, psychologie en spirituele tradities gaan gebruiken om onszelf als mens te transformeren. Alleenstaande groot-huis-bewoners zorgvuldig helpen om kleiner te gaan wonen. Kortom, als we steeds meer doen wat we ‘eigenlijk’ zouden moeten doen. Dan is er veel mogelijk. Ook in onze prachtige wijk. En dan kunnen we de toekomst weer met vertrouwen tegemoet zien, voor onszelf en voor onze kinderen en kleinkinderen.

Dus als je weet wat je eigenlijk zou moeten doen: doe het. Weet je het niet, of weet je niet waar je moet beginnen, kijk dan een op de volgende websites: mijnverborgenimpact.nl, simpelduurzaam.nl, milieucentraal.nl of verder op deze website. Loop je vast? Mail me dan op info@maartenstoffers.nl en ik denk met je mee.
Maarten Stoffers


De Column van Maarten Stoffers verscheen in de Wijkkrant van December 2023


What kind of world do we leave to our children and grandchildren?

Are we doing what we should do? No, not at the moment. In fact, the UN, the EU, the Dutch government, the municipality, energy coaches and I as climate mayor/column writer should shout from the rooftops that a disaster is already happening, a climate catastrophe. Not IN our neighborhood, but partly BECAUSE of how we live in our neighborhood

I would have to say that we should hardly eat meat anymore. Must fly at least. You should really drive as little as possible. That we must make our work as sustainable as possible. That we need to declutter. Also in our rather decent Profburg district. Actually But I won't say all this. Because imagine: soon I will no longer be taken seriously! Laughed at! Called a climate fundamentalist and eco-fascist! My children are ashamed of me. And I'm ashamed of my neighbors. Something in me doesn't want to do what is 'actually' right. Would rather be safe. Good if necessary. Inauthentic indeed, but without risk. Above all, don't be laughed at. Let me therefore rather tell a positive story; that is less courageous, but also less vulnerable. And also true.

More and more people are already acting on the climate catastrophe that is underway. More and more people are giving up meat, planes and cars (I see around me). The number of solar panels in the Netherlands is growing faster than expected. At TU Delft, almost all research deals with sustainability. The 40-46 billion euros in fossil subsidies/tax benefits are on the political agenda. The European Green Deal is a game changer. Even Wopke Hoekstra has turned green. A climate emergency has been declared in Leiden. Major polluters such as Tata Steel, Chemours and Schiphol are finally being tackled to some extent. Sustainable energy is increasingly cheaper than fossil energy and nuclear energy. The youth no longer settle for excuses and want real change. There is a wide range of organizations that are committed to the much-needed transformation of society; from the activist Extinction Rebellion to the very reasonable Urgenda.

We can also make real positive changes in our neighborhood. If we not only make individual homes more sustainable, but also set up an energy cooperative. If we seriously organize that residents can share electric cars even more easily. If we jointly obtain our heating from geothermal or aquathermal energy per street or block, and then we can get rid of gas. If we start sharing things more. If we think together about how we can make our work more sustainable. If we organize more social and paradigm-shifting activities, which will significantly reduce (flight) holidays and unnecessary consumption. To use the rich ideas of philosophy, psychology and spiritual traditions to transform ourselves as people. Carefully helping single large-house residents to live smaller. In short, if we increasingly do what we 'actually' should do. Then a lot is possible. Also in our beautiful neighborhood. And then we can look to the future with confidence again, for ourselves and for our children and grandchildren.

So if you know what you should actually do: do it. If you don't know, or you don't know where to start, take a look at the following websites: mijnverborgenimpact.nl, simpelduurzaam.nl, milieucentraal.nor further on this website. Are you stuck? Then email me at info@maartenstoffers.nl and I will think along with you.
Maarten Stoffers

Maartin's Column appeared in the Wijkkrant of December 2023