• Hoge Rijndijk wordt veiliger en groener

Hoge Rijndijk wordt veiliger en groener

08.09.2023 : Hoge Rijndijk wordt veiliger, groener én krijgt historisch karakter terug. Het krijgt een nieuwe inrichting die de straat leefbaarder en verkeersveiliger maakt, stevig vergroent en die het verkeer ook met de groei van de stad goed blijft afwikkelen.

De basis voor het plan is samen met omwonenden en gebruikers geschetst. Het college van burgemeester en wethouders heeft recent het Kaderbesluit reconstructie Hoge Rijndijk vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

Nieuwe inrichting Hoge Rijndijk
In de huidige situatie heeft de Hoge Rijndijk een rommelige en onduidelijke structuur voor fietsers en voetgangers, waardoor vaak onveilige situaties ontstaan. Na de herinrichting moeten fietsers en voetgangers de Hoge Rijndijk weer op een veilige en prettige manier kunnen gebruiken, waarbij ook een goede doorstroming voor alle overige verkeersdeelnemers geborgd is.

Wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit en Financiën): “Wie over een aantal jaar over de Hoge Rijndijk fietst herkent de huidige situatie niet meer terug. Brede fietspaden brengen je richting de binnenstad of bieden een mooie doorfietsroute naar onze regiogemeenten. Meer groen zorgt voor meer schaduw, opvang van water en ziet er ook nog eens mooier uit. En een nieuw jasje kan deze historische straat wel gebruiken. Tijdens het ontwerpproces, om te komen tot een schetsontwerp, is ontzettend veel meegedacht door omwonenden, scholieren en gebruikers van de weg. Dat is zeer waardevol, zo kan de beleving van de weg op dit moment gebruikt worden als input voor de toekomst.”

Ruimte voor fiets, voetganger en 3000 m² extra groen
De Hoge Rijndijk is nu zeer versteend terwijl de straat wel onderdeel is van de Groene Hoofdstructuur van Leiden. De Groene Hoofdstructuur is een netwerk van lanen en grotere wegen in Leiden, aangevuld met groot aantal groene gebieden, bermen en kleinschalige groene routes in de stad. Door de Groene Hoofdstructuur te beschermen en verder te ontwikkelen en te verbeteren versterkt de biodiversiteit en vergroot de klimaatbestendigheid in de stad. Dit alles levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid en de gezondheid van de Leidse inwoners.

We willen in dit project de leefbaarheid voor omwonenden verbeteren en het is de wens om het historische karakter van de straat te herstellen. Dit kan beide worden bereikt door de boomstructuur te verbeteren en ruimtelijke kwaliteit toe te voegen met extra groen en gebruik van hoogwaardige materialen. De beschikbare ruimte is echter beperkt. De grote opgave voor dit project is dan ook een optimale balans te vinden in ruimtegebruik voor groen, fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer.

De fietspaden langs de Hoge Rijndijk zijn op dit moment wisselend van breedte en van richting. Dat zorgt voor onduidelijkheid en leidt tot onveilige situaties. Een belangrijk uitgangspunt voor de herinrichting is daarom om over de gehele Hoge Rijndijk aan beide kanten van de weg een fietspad in één richting aan te leggen. Daarnaast komen er aan beide zijden brede voetpaden. Ook komt er meer ruimte voor groen, onder andere door het inpassen van 31 extra bomen ten opzichte van de huidige situatie en de aanleg van een groene middenberm. Met dit ontwerp wordt er in totaal 3000 m² verharding vervangen door groen. Dit extra groen draagt bij aan de leefbaarheid in de straat, het zorgt ervoor dat regenwater beter weg kan stromen en het vergroot de biodiversiteit in de stad.

Flink meegedacht
Voor de herinrichting van de Hoge Rijndijk is veel interesse en betrokkenheid vanuit de directe omgeving. Omwonenden hebben flink meegedacht tijdens de vele participatiemomenten. Ook zijn er meedenksessies georganiseerd, onder andere met de leerlingen uit 5 VWO van het Bonaventura College. Zij deden aanbevelingen voor de herinrichting van het kruispunt met de Burggravenlaan, waar zij dagelijks gebruik van maken. Daarnaast waren er diverse inloopbijeenkomsten en is ook het meedenkplatform doemee.leiden.nl veelvuldig bezocht. De gemeente Leiden waardeert de inzet van de omwonenden zeer, zo worden de plannen nog beter.

Zorgen en kansen
De aanwezige bewoners waren positief over de maatregelen om de Hoge Rijndijk groener en verkeersveiliger in te richten. Wel waren er zorgen over parkeren waardoor er meer parkeerplekken blijven dan in eerste instantie ingetekend was. Alle input uit het participatietraject van het schetsontwerp heeft weer vele aanknopingspunten opgeleverd voor de verdere uitwerking in het vervolgtraject.

Na het vaststellen van de kaders door de gemeenteraad, naar verwachting eind november 2023, wordt een apart uitvoeringsbesluit voorbereid. Volgens planning kan in 2027 begonnen worden met de realisatie van het project.