• Hoge Rijndijk - veiliger en groener / Safer & greener

Hoge Rijndijk - veiliger en groener / Safer & greener

08.09.2023 : Hoge Rijndijk wordt veiliger, groener én krijgt historisch karakter terug. Het krijgt een nieuwe inrichting die de straat leefbaarder en verkeersveiliger maakt, stevig vergroent en die het verkeer ook met de groei van de stad goed blijft afwikkelen.
English follows the Dutch text

De basis voor het plan is samen met omwonenden en gebruikers geschetst. Het college van burgemeester en wethouders heeft recent het Kaderbesluit reconstructie Hoge Rijndijk vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

Nieuwe inrichting Hoge Rijndijk
In de huidige situatie heeft de Hoge Rijndijk een rommelige en onduidelijke structuur voor fietsers en voetgangers, waardoor vaak onveilige situaties ontstaan. Na de herinrichting moeten fietsers en voetgangers de Hoge Rijndijk weer op een veilige en prettige manier kunnen gebruiken, waarbij ook een goede doorstroming voor alle overige verkeersdeelnemers geborgd is.

Wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit en Financiën): “Wie over een aantal jaar over de Hoge Rijndijk fietst herkent de huidige situatie niet meer terug. Brede fietspaden brengen je richting de binnenstad of bieden een mooie doorfietsroute naar onze regiogemeenten. Meer groen zorgt voor meer schaduw, opvang van water en ziet er ook nog eens mooier uit. En een nieuw jasje kan deze historische straat wel gebruiken. Tijdens het ontwerpproces, om te komen tot een schetsontwerp, is ontzettend veel meegedacht door omwonenden, scholieren en gebruikers van de weg. Dat is zeer waardevol, zo kan de beleving van de weg op dit moment gebruikt worden als input voor de toekomst.”

Ruimte voor fiets, voetganger en 3000 m² extra groen
De Hoge Rijndijk is nu zeer versteend terwijl de straat wel onderdeel is van de Groene Hoofdstructuur van Leiden. De Groene Hoofdstructuur is een netwerk van lanen en grotere wegen in Leiden, aangevuld met groot aantal groene gebieden, bermen en kleinschalige groene routes in de stad. Door de Groene Hoofdstructuur te beschermen en verder te ontwikkelen en te verbeteren versterkt de biodiversiteit en vergroot de klimaatbestendigheid in de stad. Dit alles levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid en de gezondheid van de Leidse inwoners.

We willen in dit project de leefbaarheid voor omwonenden verbeteren en het is de wens om het historische karakter van de straat te herstellen. Dit kan beide worden bereikt door de boomstructuur te verbeteren en ruimtelijke kwaliteit toe te voegen met extra groen en gebruik van hoogwaardige materialen. De beschikbare ruimte is echter beperkt. De grote opgave voor dit project is dan ook een optimale balans te vinden in ruimtegebruik voor groen, fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer.

De fietspaden langs de Hoge Rijndijk zijn op dit moment wisselend van breedte en van richting. Dat zorgt voor onduidelijkheid en leidt tot onveilige situaties. Een belangrijk uitgangspunt voor de herinrichting is daarom om over de gehele Hoge Rijndijk aan beide kanten van de weg een fietspad in één richting aan te leggen. Daarnaast komen er aan beide zijden brede voetpaden. Ook komt er meer ruimte voor groen, onder andere door het inpassen van 31 extra bomen ten opzichte van de huidige situatie en de aanleg van een groene middenberm. Met dit ontwerp wordt er in totaal 3000 m² verharding vervangen door groen. Dit extra groen draagt bij aan de leefbaarheid in de straat, het zorgt ervoor dat regenwater beter weg kan stromen en het vergroot de biodiversiteit in de stad.

Flink meegedacht
Voor de herinrichting van de Hoge Rijndijk is veel interesse en betrokkenheid vanuit de directe omgeving. Omwonenden hebben flink meegedacht tijdens de vele participatiemomenten. Ook zijn er meedenksessies georganiseerd, onder andere met de leerlingen uit 5 VWO van het Bonaventura College. Zij deden aanbevelingen voor de herinrichting van het kruispunt met de Burggravenlaan, waar zij dagelijks gebruik van maken. Daarnaast waren er diverse inloopbijeenkomsten en is ook het meedenkplatform doemee.leiden.nl veelvuldig bezocht. De gemeente Leiden waardeert de inzet van de omwonenden zeer, zo worden de plannen nog beter.

Zorgen en kansen
De aanwezige bewoners waren positief over de maatregelen om de Hoge Rijndijk groener en verkeersveiliger in te richten. Wel waren er zorgen over parkeren waardoor er meer parkeerplekken blijven dan in eerste instantie ingetekend was. Alle input uit het participatietraject van het schetsontwerp heeft weer vele aanknopingspunten opgeleverd voor de verdere uitwerking in het vervolgtraject.

Na het vaststellen van de kaders door de gemeenteraad, naar verwachting eind november 2023, wordt een apart uitvoeringsbesluit voorbereid. Volgens planning kan in 2027 begonnen worden met de realisatie van het project.
----------------------

Hoge Rijndijk will become safer and greener
Hoge Rijndijk will become safer, greener and regain its historic character. It will receive a new design that will make the street more liveable and safer, will be greener and will continue to manage traffic well as the city grows.

The basis for the plan has been outlined together with local residents and users. The mayor and aldermen recently adopted the Hoge Rijndijk reconstruction framework decision and presented it to the municipal council.

New design of Hoge Rijndijk
In the current situation, the Hoge Rijndijk has a messy and unclear structure for cyclists and pedestrians, which often creates unsafe situations. After the redesign, cyclists and pedestrians should be able to use the Hoge Rijndijk again in a safe and pleasant manner, while also ensuring good traffic flow for all other road users.

Councilor Ashley North (Climate, Mobility and Finance): “Anyone who cycles over the Hoge Rijndijk in a few years' time will no longer recognize the current situation. Wide cycle paths take you towards the city center or offer a beautiful cycle route to our regional municipalities. More greenery provides more shade, water collection and also looks nicer. And this historic street could use a new look. During the design process, to arrive at a draft design, a lot of input was given by local residents, students and road users. That is very valuable, so the experience of the road at the moment can be used as input for the future.”

Space for bicycles, pedestrians and 3000 m² of extra greenery
The Hoge Rijndijk is now very petrified, while the street is part of the Green Main Structure of Leiden. The Green Main Structure is a network of avenues and larger roads in Leiden, supplemented with a large number of green areas, roadsides and small-scale green routes in the city. Protecting and further developing and improving the Green Main Structure strengthens biodiversity and increases climate resilience in the city. All this makes a positive contribution to the quality of life and health of Leiden residents.

In this project we want to improve the quality of life for local residents and the desire is to restore the historic character of the street. Both of these can be achieved by improving the tree structure and adding spatial quality with extra greenery and the use of high-quality materials. However, the available space is limited. The major challenge for this project is to find an optimal balance in the use of space for greenery, cyclists, pedestrians, public transport and car traffic.

The cycle paths along the Hoge Rijndijk currently vary in width and direction. This creates uncertainty and leads to unsafe situations. An important starting point for the redesign is therefore to construct a one-way cycle path across the entire Hoge Rijndijk on both sides of the road. In addition, there will be wide footpaths on both sides. There will also be more space for greenery, including by installing 31 extra trees compared to the current situation and the construction of a green central reservation. With this design, a total of 3,000 m² of pavement will be replaced by greenery. This extra greenery contributes to the quality of life in the street, it ensures that rainwater can flow away better and it increases biodiversity in the city.

Well thought out
There is a lot of interest and involvement from the immediate area in the redesign of the Hoge Rijndijk. Local residents provided a lot of input during the many participation moments. Thinking sessions have also been organised, including with students from 5th VWO at Bonaventura College. They made recommendations for the redesign of the intersection with Burggravenlaan, which they use every day. In addition, there were various drop-in meetings and the brainstorming platform doemee.leidingen.nl was also frequently visited. The municipality of Leiden greatly appreciates the efforts of local residents, which makes the plans even better.

Concerns and opportunities
The residents present were positive about the measures to make the Hoge Rijndijk greener and traffic safer. However, there were concerns about parking, which meant that more parking spaces remained than initially planned. All input from the participation process of the draft design has again provided many starting points for further elaboration in the follow-up process.

After the framework has been established by the municipal council, expected at the end of November 2023, a separate implementation decree will be prepared. According to planning, construction of the project can start in 2027.