• Verkeersveiligheids-onderzoek Lammenschansweg

Verkeersveiligheids-onderzoek Lammenschansweg

07 augustus 2023 : N.a.v. de buurtactie Lammenschans Veilig! besloot de gemeente een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de verkeersveiligheid op de Lammensschansweg.

De schouw en voorgestelde maatregelen zijn besproken met een klankbordgroep van vertegenwoordigers van wijken aan beide zijden van de Lammenschansweg. Waaronder bestuursleden van onze wijkvereniging.

Er zijn drie klankbordbijeenkomsten geweest, waar de leden commentaar hebben kunnen geven op de resultaten van het onderzoek en de potentiële maatregelen op de korte termijn. De uitgebreide versie van Lammenschansweg aanpassen staat opgenomen in het programma Leiden Duurzaam bereikbaar, maar de uitvoering hiervan zal nog een aantal jaren duren.

Het eindrapport is eind juni aangeboden aan wethouder North. De afweging welke maatregelen en op welke termijn zullen worden genomen is aan het college van B&W. Wanneer we daar bericht over krijgen zullen we dat doorgeven.

De belangrijkste aanbevelingen voor de korte termijn zijn: beter laten opvallen van de bus stroken, oversteekpunten beter verlichten en verbreden stroken fietsers, 30 km zone op de paralelwegen en de Sitterlaan invoeren, bushalte Lammensschansstation verplaatsen, belemmeren van de weg oversteken daar naast de oversteekpaden.

Leeswijzer rapport:

  • Blz. 8: overzicht van de onderhanden genomenkruispunten en blz 10 de drukte op die kruispunten.
  • Blz 14 e.v. voorstellen Tomatenstraat kruising.
  • Blz 16 e.v. Bètaplein
  • Blz 18: de Sitterlaan
  • Blz 21: de Koninginnelaan /Leliestraat
  • Vanaf blz 34 conclusies en aanbevelingen per kruispunt, vanaf blz 40 de mogelijke korte termijn maatregelen
  • Blz 47: een afwegingskader, welke maatregelen verdienen voorkeur naar de criteria die zijn opgesteld (prioriteit veiligheidsverbeteringen)

Bestuur wijkvereniging.