• Hervorming betrokkenheid ontwikkeling Schiphol

Hervorming betrokkenheid ontwikkeling Schiphol

18 mei 2023 | De Omgevingsraad Schiphol was tot op heden het platform voor omwonenden om invloed uit te kunnen oefenen op de ontwikkeling van Schiphol.

Met ingang van 1 juli 2023 zal deze taak worden overgenomen door de Maatschappelijke Raad Schiphol. Actieve participatie van belanghebbenden wordt hiermee mogelijk gemaakt.
De Raad zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het kabinet en aan de luchtvaartsector over het verbeteren van de leefkwaliteit in gebieden rondom Schiphol. Vertegenwoordigers van bewonersorganisaties kunnen in de raad deelnemen via getrapte verkiezingen, een vrij ingewikkeld proces. Het raadswerk zelf vereist ongeveer 1 dag per week, waar een vergoeding tegenover staat. Het bestuur van de wijkvereniging heeft hiervoor geen tijd/beschikbaarheid maar zal betrokken blijven bij de nog uit te werken ‘open schil’ waardoor wij op voor ons relevante participatietrajecten kunnen deelnemen. Indien er leden/bewoners belangstelling en tijd hebben om dit proces aan te gaan en in de raad zitting te nemen dan horen wij dat graag en zullen wij zonodig ondersteuning bieden. Het is wel kort dag: de deadline voor aanmelding bij de raad is 28 mei. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website