Algemene Leden Vergadering 18 april 2023

10 april 2023 | Op dinsdag 18 april is de Algemene ledenvergadering van de wijkvereniging.

Locatie: Bonaventuracollege, ingang Kernstraat
Datum: dinsdag 18 april 2023
Aanvang: 20.00 uur

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering november 2022: ter goedkeuring
4. Jaarverslag 2022: ter kennisname
5. Financieel jaarverslag 2022 en verslag kascontrolecommissie
6. Décharge bestuur
7. Verkiezing kascontrolecommissie
8. Jaarplan 2023
9. Begroting 2023
10. Bestuursverkiezing
 Aftreden Chris van Voorden, bestuurslid
 Benoeming van Sander La Grouw en Thea Dickhoff als bestuursleden
11. Rondvraag en Sluiting

Na afloop is er gelegenheid tot het nuttigen van een drankje.

De hieronder genoemde stukken zijn binnenkort te downloaden via de profburgwijk site