• Algemene ledenvergadering op 22 november 2022 (foto Jork)

Algemene ledenvergadering op 22 november 2022

27-11-2022 | Op 22 november 2022 vond de Algemene Vergadering van ProfBurgWijk plaats met als belangrijkste agendapunt Plan van Aanpak Uitvoering adviezen werkgroep Doelstelling/Belangenbehartiging.

Een dertigtal leden had de weg gevonden naar de vergaderzaal, waarbij ook een aantal nieuwe gezichten. Het door het bestuur gepresenteerde “Plan van Aanpak Uitvoering adviezen werkgroep Doelstelling/Belangenbehartiging” vormde de aanleiding voor een tweede ledenvergadering dit jaar. Na een korte toelichting werd het plan in constructieve sfeer besproken. De leden gaven aan blij te zijn met de voortgang die het bestuur had gemaakt. Ook kon men zich vinden in de focus op communicatie en raadpleging, die de basis moeten vormen voor zichtbaarheid en het verkrijgen van inzicht in de mening van de achterban. Wel werd ervoor gepleit om deze middelen te koppelen aan het doel van het plan om de vereniging in de wijk meer zichtbaar te maken en om een positiebepaling van de vereniging ten aanzien van bepaalde wijkissues te vergemakkelijken/verduidelijken. In de bespreking kwamen ook tal van praktische onderwerpen en ideeën aan de orde. Die zullen op een later tijdstip worden opgepakt.

De conclusie dat het rapport en de voorgestelde aanpak een basis vormen voor verdere stappen die we op de komende vergadering zullen presenteren werd met instemming begroet.