• Foto: obBeurseFotografie

Bericht van het Bestuur

6-2-2021 | In de afgelopen week is er ophef ontstaan, op onder meer de website, over de keuze van het bestuur om zich neutraal op te stellen ten opzichte van het Inrichtingsplan Roomburgerpark. De discussie is op gang gekomen door het abrupte vertrek van een van de bestuursleden. Als bestuur willen we graag op deze ophef reageren.

Eerlijkheid gebiedt namelijk te zeggen, dat we zelf ook worstelen met het dossier en de positie die we moeten innemen. Omdat de discussie en stellingname in de wijk zo gepolariseerd zijn, is het voor ons moeilijk positie te kiezen. Een lastig dilemma waarbij geen van de keuzes de juiste is in de ogen van veel van onze leden en wijkbewoners. Kiezen we vóór het plan, dan vallen de tegenstanders over ons heen en vice versa. Zelfs de middenweg - een keuze voor neutraliteit – roept heftige reacties op. We begrijpen dat deze kritiek veelal voortkomt uit passie, of dat nu voor groen, park, sport of hockey is. Toch raken de reacties en ook de toon daarvan ons, collectief en individueel, en maken ons werk als bestuur van de wijkvereniging bepaald niet gemakkelijker.

Maar we hebben bewust gekozen voor de neutrale opstelling ten opzichte van het Inrichtingsplan. En we zijn eensgezind in de visie dat we niet willen bijdragen aan de hoog opgelopen polarisatie en verdeeldheid rondom dit thema, dat slecht is voor het in harmonie samenleven in de wijk. Daarbij zou dat ook in strijd zijn met het inzetten van de vereniging op het “welzijn in de ruimste zin des woords van de bewoners”, zoals in de statuten vermeld staat.

Neutraliteit houdt overigens geen instemming in, zoals wel wordt gesuggereerd. Dankzij inspanningen van de tegenstanders zal er tegelijkertijd met de Tweede Kamerverkiezingen een volksraadpleging over het voorstel plaatsvinden waarin de bewoners zelf op democratische wijze hun mening kunnen laten horen. Wij volgen dit nauwlettend. Begin maart zal er een extra editie van de wijkkrant uitkomen waarin, vanuit een neutraal standpunt, informatie en meningen over dit referendum zijn te vinden. Er is ook een rubriek vraag en antwoord en er zijn bronverwijzingen te vinden. We vinden dit belangrijk en willen hiermee een handvat bieden voor uw onderbouwde keuze in het referendum.

En na het referendum moeten we ook verder; met elkaar! Met elkaar in de vereniging, met elkaar in de wijk en ook met elkaar in het park. Daarom voelen wij ons als bestuur verplicht om, ongeacht de uitslag van het referendum, al het mogelijke te doen voor het bij elkaar brengen van de partijen die nu zo lijnrecht tegenover elkaar staan. En om te zoeken naar manieren om de dialoog, cohesie en harmonie in onze mooie wijk te herstellen.

Het Bestuur van Vereniging Professoren- en Burgemeesterswijk